20. Jun. 2019 ОДРЖАНА 37.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Данас 20.06.2019.године одржана је 37.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло је се 9 тачака дневног реда.

Међу најзначајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Богатић за 2019.годину којом су утврђени приходи и примања, расходи и издаци општине Богатић за текућу годину. У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама по претходно добијеној сагласности од стране Министарства унутрашњих послова –Сектора за ванредне сутације, утврђен је предлог Одлуке о усвајању Процене ризика од катастрофа општине Богатић. Проценом ризика од катастрофа идентификоване су врсте, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који узрокују или увећавају степен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених животних, економских и социјалних активности.

У складу са Законом о јавним предузећима чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Предлог I измене Програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић за 2019.годину и Посебог програма коришћења субвенција и средстава буџета општине Богатић за 2019.годину ЈКП „Богатић“ Богатић. У наставку седници чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Богатић“ са финансијским извештајем за 2018.годину. У циљу реализације пројекта „Ефикасно управљање јавном имовином–искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ који општина Богатић спроводи у сарадњи са партнерским општинама Владимирци и Мали Зворник у оквиру Програма Exchange 5, а у складу са Уредбом о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, чланови Општинског већа донели су Правилник о утврђивању књиговодствене вредности непокретности и других ствари у јавној својини општине Богатић. Овим Правилником прописује се начин утврђивања књиговодствене вредности непокретности, односно начин признавања и процењивања нефинансијске имовине у сталним средствима општине Богатић.

VRH