7. Feb. 2019 ОДРЖАНА 33. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


Данас, 07.02.2019.године одржана је 33. седница Општинског већа општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашле су се 24 тачке дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Богатић за 2019.годину. Локалним акционим планом запошљавања утврђени су циљеви и приоритети, програми и мере политике запошљавања који су усмерени и који се реализују како би се достигли постављени циљеви у области политике запошљавања и омогућило побољшање стања на тржишту рада, унапређење запошљивости и запошљавању на подручју општине Богатић.

У складу са Законом о буџетском систему донет је закључак о усвајању Консолидованог извештаја – Извештаја о извршењу буџета за општину Богатић за период 01.01.2018.-31.12.2018.године и усвојени Финансијски планови директних корисника буџета: Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, Општинске управе и Општинског правобранилаштва за 2019.годину. У наставку седнице чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна општине Богатић за 2018.годину.

Чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Богатић којом је формиран Одсек за општу управу, евиденцију и управљање општинском имовином, у складу са Законом о јавној својини.

Чланови Општинског већа су утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања ЈКП.“Богатић“ Богатић за 2019.годину и Посебан програм пословања ЈКП.“Богатић“ за 2019.годину.

У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању донето је Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Слава Ковић“ Богатић за 2019.годину којом је утврђена висина економске цене услуга на месечном нивоу по детету...

VRH