24. Oct. 2016 Èetvrta sednica Skupštine opštine Bogatiæ: Usvojen rebalans budžeta
U Bogatiæu je održana èetvrta sednica Skupštine opštine. Nakon usvajanja dnevnog reda, potvrðeni su mandati novoizabranim odbornicima: Biljani Stevanoviæ Nikoliæ, ispred odbornièke grupe Socijalistièke partije Srbije i Miroslavu Šestiæu ispred Jedinstven Srbije.

Meðu znaèajnijim taèkama dnevnog reda bilo je usvajanje devetomeseènog izveštaja o izvršenju budžeta, kao i rebalans budžeta. Odluke je obrazložio predsednik Opštine Bogatiæ, Nenad Beserovac.
„U proteklih devet meseci imamo ostvarenje prihoda u visini od 68,56 odsto, što je na godišnjem nivou 91,5 odsto. Možemo biti zadovoljni, oèekujemo i bolji priliv sredstava u narednom periodu, naroèito od poreza na imovinu, što bi u poslednjem kvartalu trebalo da dovede do 95 odsto ostvarenja prihoda. Rashodi su se u poslednja tri meseca manje ostvarivali nego u prvih šest. Kako smo sredinom godine imali višak rashoda u odnosu na prihode, sada je ta razlika smanjena na oko osam miliona dinara. U prethodnim godinama imali smo višak prihoda, koje smo prenosili u nove budžetske godine. U 2015. godini planirali smo deficit od 44 miliona dinara, radi finansiranja kapitalnih rashoda. Na osnovu tog plana, Opština æe se zadužiti kod banke sa najpovoljnijim uslovima kreditiranja. Rebalans budžeta je izmeðu ostalog bio neophodan i zbog Ugovora koji smo potpisali sa Ministarastvom poljoprivrede, za revitalizaciju poljskih puteva. Javna nabavka je sprovedena , a radovi su u toku“, rekao je Beserovac.

Odbornici su usvojili i saglasnost na sporazum o saradnji izmeðu Brjanskog Gradskog Sovjeta u Rusiji i Opštine Bogatiæ. Sporazum je u septembru potpisan u Rusiji, prilikom posete delegacije Maèvanskog upravnog okruga, meðu kojima je bio i predsednik Opštine Bogatiæ. Cilj sporazuma je jaèanje saradnje o najvažnijim pitanjima ekonomske, nauèno – tehnièke i kulturne saradnje. Posetu gradonaèelnika Brjanska do kraja godine, najavio je predsednik Opštine Bogatiæ i istakao, da od te posete oèekuje konkretne dogovore po pitanju buduæe saradnje.
Nakon usvajanja predloga odluke, Opština Bogatiæ je postaja jedan od osnivaèa „Memorijalnog centra za oèuvanje kulturno – istorijskih vrednosti i održivi razvoj Cera“.
„Ovo je državni projekat, koji æe finansirati Vlada Republike Srbije, koja je i veæinski vlasnik preduzeæa. Opština Bogatiæ je jedan od osnivaèa sa pet odsto udela, zajedno sa Gradom Loznicom, opštinama Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija. Pored istorijskih i kulturnih vrednosti, projekat æe imati i edukativni znaèaj i biæe od opšteg interesa za naš narod. Povodom obeležavanja jednog veka od potpisivanja sporazuma o primirju u Velikom ratu, prema projektu, predviðena je izgradnja èitavog kompleksa, spomen krsta koji æe imati funkciju vidikovca, edukativnog centra i drugih prateæih objekata.“, rekao je Dragoslav Milanoviæ, naèelnik Maèvanskog upravnog okruga.

Usvojen je i Operativni plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica, Direkcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju. Javna nabavka je sprovedena na vrema, odabran je izvoðaè, a nabavljene su dovoljne kolièine soli i kamene rizle.
„Sprovedene su dve javne nabavke. Za izvoðaèa je izabrana firma „Maèvaput“ iz Badovinaca, a vrednost tendera je 4.994.000 dinara. Putem drugog tendera, ukupne vrednosti 1.650.000 dinara, izabran je dobavljaè firma „Kristal so“ iz Beograda. Nabavljeno je 170 tona soli i 300 kubnih metara rizle. Posao je obavljen na vreme, tako da spremno doèekujemo zimu“, rekao je Matija Milovanoviæ, direktor DGZPI.

Usvojene su i saglasnosti na izveštaj o radu i program rada Centra za socijalni rad, kao i na statut Javno komunalnog preduzeæa Bogatiæ. Na predlog predsednik Opštine Nenada Besrovca, odbornici su tajnim glasanjem izabrali Predraga Æosiæa iz Metkoviæa, za novog èlana Opštinskog veæa.

VRH