19. Oct. 2016 Poèeli radovi na izgradnji novog izvorišta pijaæe vode u Bogatiæu
Video prilog Poèeli radovi na izgradnji novog izvorišta pijaæe vode u Bogatiæu

Na izvorištu pijaæe vode u Bogatiæu u toku su primenjena hidrogeološka istraživanja, koja prethode bušenju èetvrtog bunara pijaæe vode. Iako u dozvoljenim kolièinama, nivo nitrata u gradskom vodovodu se konstantno poveæava, stoga je Opština Bogatiæ u saradnji sa struènjacima Rudarsko - geološkog fakulteta u Beogradu i Javno komunalnim preduzeæem Bogatiæ izradila projekat, koji predviða izradu novog izvorišta zahvatom vode iz dubljih slojeva. Na osnovu istraživanja terena, prema pretpostavkama struènjaka, novi izvor neæe biti optereæen nitratima.

"Uraðena je projektna dokumentacija i na osnovu istraživanja, smatramo da se bušenjem novog bunara na ovoj lokaciji može uspešno prevaziæui decenijski problem. Novi vodozahvatni objekat biæe dubine do 100 metara i kapaciteta od 50 litara u sekundi. Cilj projekta je da se u buduæem periodu uradi centralizovani vodosistem na podruèju cele opštine Bogatiæ", rekao je Milojko Laziæ, profesor Rudarsko – geološkog fakulteta u Beogradu. Projekat predviða rešavanje problema sa pijaæom vodom i u mestima severnog dela opštine Bogatiæ. "U okviru istog projekta planirano je otvaranje novog izvorišta u Crnoj Bari, koje bi pokrivalo pet mesnih zajednica i koje bi bilo prikljuèeno na centralizovani sistem vodosnabdevanja. Naša iskustva su pokazala da se na terenima bliže reci Drini nalaze najèistija izvorišta“, dodao je Laziæ.

Izvoðaè radova je firma Hidro-geocentar Beograd, sa kojom Opština Bogatiæ ima uspešnu saradnju. "Za opštinu Bogatiæ ovo je veoma znaèajan projekat, jer æemo rešiti problem poveæane kolièine nitrata u gradskom vodovodu. Imamo pozitivna iskustva sa ovim izvoðaèem radova i nadam se da æe radovi biti kvalitetno izvedeni. Krajnji cilj je da cela opština bude pokrivena gradskim vodovodom, ali za to su potrebna finansijska sredstva koja Opština Bogatiæ ne može sama obezbediti bez pomoæi države. Pred nama su èetiri godine, u toku kojih æemo pokušati da rešimo bar deo nagomilanih problema", rekao je predsednik Opštine Bogatiæ - Nenad Beserovac.

U sklopu JKP Bogatiæ postoje tri bunara dubine do 30 metara i kapaciteta do 30 litara u sekundi. „Iz gradskog vodovoda trenutno se snabdeva samo naseljeno mesto Bogatiæ i koristi se kapacitet do 20 litara u sekundi. Novo izvorište doprineæe poveæanju kapaciteta izvorišta, ali i smanjenju kolièina nitrata zbog dubine vodozahvata“, istakao je Miloš Mijatoviæ, tehnièki direktor JKP Bogatiæ. Hadži Milivoje Vukoviæ, lekar i predsednik Nadzornog odbora JKP Bogatiæ napominje, da su ulaganja u vodosnabdevanje zdravom pijaæom vodom, zalog za buduænost i da iza ovakvih projekata treba da stanu svi, bez obzira na stranaèku pripadnost.

Izgradnjom èetvrtog bunara pijaæe vode, stvoriæe se uslovi za nastavak realizacije projekta vodosnabdevanja na celom podruèju opštine Bogatiæ

VRH