29. Nov. 2014 Sednica Saveta za koordinaciju bezbednosti u saobraæaju

Savet za koordinaciju bezbednosti u saobraæaju
Savet za koordinaciju bezbednosti u saobraæaju
Analiza stanja bezbednosti na putevima u prvih deset meseci ove godine, bila je tema sastanka Saveta za koordinaciju bezbednosti u saobraæaju na putevima opštine Bogatiæ. Sastanku je prisustvovao i pomoænik direktora Agencije za bezbednost saobraæaja Zoran Alimpiæ. On je ukazao na problem, èisto formalnog postojanja ovakvih saveta u mnogim opštinama u Srbiji, dok samo njih 100 ima obrazovane savete. Otuda, uloga Agencije i jeste da koordinira ovim lokalnim telima, predstavlja najefikasnije metode za njihov rad, kao i aktivnosti i kampanje Agencije, u èijoj pripremi a posebno realizaciji na terenu, mogu uèestvovati saveti za bezbednost saobraæaja.Predsednica Saveta za koordinaciju bezbednosti u saobraæaju na putevima opštine Bogatiæ - Snežana Sanader, iznela je plan buduæih aktivnosti i istakla da je Savet sastavljen od struènih ljudi, koji su rešeni da rade na zajednièkom cilju poveæanja stepena bezbednosti na putevima u opštini Bogatiæ. Struèna pomoæ Agencije za bezbednost saobraæaja je neophodna, kao i podrška lokalne samouprave.Na sastanku je bilo reèi i o stanju putne infrastrukture u opštini Bogatiæ, sa aspekta bezbednosti saobraæaja. U ovoj godini, Direkcija za graðevinsko zemljište puteve i izgradnju, sprovela je radove na krpljenju udarnih rupa i sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva u dužini od oko 6 km. U toku je izrada i Nacionalne strategije bezbednosti saobraæaja, koja æe jasno definisati i objediniti aktivnosti svih èinilaca, što æe doprineti veæoj bezbednosti na putevima u Srbiji, zakluèeno je na skupu.
VRH