28. Nov. 2014 Hitna sanacija i izgradnja nasipa na Drini od Banovog Broda do Badovinaca

Hitna sanacija i izgradnja nasipa na Drini
Hitna sanacija i izgradnja nasipa na Drini
U Bogatiæu je održana 27. sednica SO, a pred odbornicima je bilo sedam taèaka dnevnog reda. Pored ostalih, jednoglasno - glasovima 25 prisutnih odbornika, usvojen je predlog odluke o izvoðenju hitnih radova na sanaciji i izgradnji desnog nasipa na Drini od Banovog Broda do Badovinaca. Ovi radovi æe se realizovati u periodu od 2015-2017. godine, u okviru Regionalnog programa pretpristupnih instrumenata EU - IPA fondova, u koordinaciji sa Federacijom BIH, u cilju otklanjanja posledica poplava i unapreðenja stepena zaštite na podruèju Srbije i u pograniènoj zoni sa BIH. Raspoloživa sredstva za ovu namenu iznose 21.000.000 eura.U drugoj fazi realizacije projekta, planirani su radovi na deonici od Badovinaca do Loznice, u dužini od 32 km. Radovima æe upravljati JVP “Srbijavode” u saradnji sa Opštinom Bogatiæ, a u koordinaciji sa Štabom za vanredne situacije.Na sednici su usvojeni i predlozi odluka o visini stope poreza na imovinu, stope amortizacije za utvrðivanje poreza na imovinu, kao i predlog odluke o komunalnim taksama. Predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na statut JKP „Pakring servis“, povuèen je sa dnevnog reda sednice.
VRH