24. Nov. 2014 JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOÐENjA JAVNIH RADOVA U 2014. GODINI

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОГАТИЋ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 317/2014-01

Датум: 24.11.2014.год

Б o г а т и ћ

На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину Општине Богатић

бр.47/2014 од 28.02.2014. године, члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Богатић 2014. годину, бр.316/2014-01 од 21.11.2014. године и број ___________од 21.11.2014.године

 

Општина Богатић у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала Шабац

                                                                    Расписује

 

 

                                                                ЈАВНИ ПОЗИВ

              ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2014. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање - Филијала Шабац и подразумева спровођење активности које предузима послодавац -извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр.превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених. Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада општина Богатић исплаћује послодавцу - извођачу јавног средства за:

- зараду незапосленим лицима.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, без обзира на степен стручне спреме у висини од:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса.

 

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено-

васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима,

особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких

налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности,

послови ажурирања база података и други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и

путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и

водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија,

чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина,

пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера,

развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечјим

игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и

одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа чији је

оснивач општина Богатић

- привредна друштва,

- предузетници,

- задруге и

- удружења грађана.

 

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под

условом да:

- има седиште на територији општине Богатић;

- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у

стању социјалне потребе; - у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

- измирио је уговорне обавезе према Националној служби за запошљавање - Филијали

Шабац, осим за обавезе чија је реализација у току.

 

Документација за подношење пријаве:

- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац

пријаве није регистрован у АПР;

- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области

одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне

средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјалнихи

хуманитарних делатности.

Национална служба за запошљавање - Филијала Шабац задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, Национaлној служби за

запошљавање - Филијали Шабац, према месту спровођења јавног рада, односно према

седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону

јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Шабац.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере поднете

пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба за запошљавање - Филијала Шабац врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми:

област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених

лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства Националне службе за

запошљавање за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по

претходним конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје Филијале Шабац. Бодовна листа се објављује на огласној табли Општинске управе Богатић. Општина Богатић задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је

опредељен за финансирање мере АПЗ.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси комисија именована од стране

Општине Богатић.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Богатић, , Национална служба за запошљавање – Филијала Шабац и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време,

- средство обезбеђења уговорних обавеза,

- потврда банке о отвореном наменском рачуну,

- картон депонованих потписа и

- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада

извршена корекција броја лица и/или дужине трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у

могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање

у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног односа запосленог,

послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује

радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за преостало време

трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом

стандарда за конкретне послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун

лица;

- Националној служби за запошљавање - Филијали Шабац доставља доказе о уплати

пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на

спровођењу јавног рада;

- Националној служби за запошљавање - Филијали Шабац доставља доказе о

утрошку пренетих средстава за трошкове зараде;

- Националној служби за запошљавање - Филијали Шабац омогући контролу

реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток

спровођења јавног рада;

- обавести Националну службу за запошљавање - Филијалу Шабац о свим променама

које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од дана настанка

промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Националне службе за запошљавање - Филијале Шабац или на бројеве телефона: 015/361-700.

Јавни позив је отворен од 24.11 .2014. до 01.12.2014. године.

VRH