20. Oct. 2014 Arheološka istraživanja u Dublju

Arheološka istraživanja u Dublju
Arheološka istraživanja u Dublju
Tim arheologa Filozofskog fakulteta iz Beograda, završio je prvi deo istraživanja na potesu „Obrovèine- Ratkovaèa“ u Dublju. Predmet ovih ispitivanja su brežuljkasti lokaliteti opasani uvalama, za koje je utvrðeno da datiraju iz druge polovine petog milenijuma pre nove ere, iz doba neolita. Ostaci objekata starih naselja, komadi lepa koji podseæaju na cigle, keramika i grnèarija, pronaðeni su na osnovu magnetometarskih snimanja. Arheolozi smatraju da æe u daljim istraživanjima terena, pronaæi i delove materijalne kulture koji potièu iz perioda Boja na Dublju.Arheološka istraživanja naselja iz mlaðeg kamenog doba u Maèvi, zapoèeta su još pre 40 godina na oko 40 lokacija.Pored ostataka objekata starih naselja, arheolozi sprovode i dodatna istraživanja vezana za mikroklimu, vegetaciju i naèin života ljudi iz tog perioda. Istraživanja zapoèeta prvog oktobra završena su danas i predstavljaju prvu fazu dugoroènog projekta, u koji æe se ukljuèiti i lokalna samouprava, najavio je predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac.
VRH