13. Oct. 2014 Predstavnici Pokreta srpskih èetnika Ravne gore iz Velike Britanije u poseti opštini Bogatiæ

Pokret srpskih èetnika Ravne gore iz Velike Britanije u Bogatiæu
Pokret srpskih èetnika Ravne gore iz Velike Britanije u Bogatiæu
Saradnja Kulturno obrazovnog centra Bogatiæ, sa Pokretom srpskih èetnika Ravne gore iz Velike Britanije, nastavljena je posetom èlanova pokreta opštini Bogatiæ. Na sastanku sa zamenikom predsednika opštine Miroslavom Dabiæem i njegovim saradnicima, predstavnici pokreta, uruèili su novèanu pomoæ dvema socijalno ugroženim porodicama.Ova poseta uvod je u jednu novu integrisanu saradnju na kulturnom i prosvetnom planu, sa èlanovima Pokreta srpskih èetnika Ravne gore kako u Britaniji, tako i u Americi, Kanadi, Australiji i Nemaèkoj.Sastanku su prisustvovali i predstavnici Narodnog pokreta Dinara, Drina, Dunav, kao i prvi pisac „Ravnogorske istorije" i „Srpske emigracije" Radovan Kalabiæ- književnik i istoriograf.Oèuvanje srpske kulture i tradicije, ali i uzajamna pomoæ i solidarnost srpskog naroda gde god živeo, osnovni je cilj ove saradnje, koja æe se kako istièu i nastaviti.
VRH