1. Oct. 2014 Sastanak projektnog tima opštine sa konsultantima ispred SKGO

Sastanak projektnog tima opštine sa konsultantima SKGO
Sastanak projektnog tima opštine sa konsultantima SKGO
U Bogatiæu je održan sastanak opštinskog tima za realizaciju projekata i izradu Akcionog plana usklaðenog sa Strategijom lokalnog održivog razvoja opštine, sa konsultantima ispred SKGO. Povod je bila analiza Strategije održivog razvoja opštine Bogatiæ, koja je usvojena 2010. godine i priprema za njeno usaglašavanje sa Akcionim planom, zbog prelaska na programsko budžetiranje koje æe biti na snazi od 2015. godine.Predpristupni pregovori Srbije sa EU i programsko budžetiranje, zahtevaju izradu strateških dokumenata, akcionog plana i programskog budžeta, kako bi se ostvarili strateški ciljevi u tri prioritetne oblasti: ekonomski razvoj, zaštita životne sredine i infrastrukture i društveni razvoj. Definisanje specifiènih ciljeva u okviru opštinskih projekata, treba da doprinese ostvarenju vizije opštine sa razvijenom poljoprivredom i preraðivaèkim kapacitetima, preduzetništvom, kao i industrijom na bazi lokalnih resursa, sve na principima ekologije i održivog razvoja.Prioriteti opštine Bogatiæ, biæe projekti vezani za vodosnabdevanje, kanalizaciju, upravljanje komunalnim otpadom, korišæenje obnovljivih izvora energije, poljoprivredu, banjski i seoski turizam, sportske objekte, kao i usklaðivanje veæ postojeæih projekata sa evaluacionim kriterijumima i strateškim dokumentima.
VRH