23. Sep. 2014 Konferencija za štampu „Zelenih“ u Bogatiæu

Konferencija za štampu „Zelenih“ u Bogatiæu
Konferencija za štampu „Zelenih“ u Bogatiæu
Zeleni Srbije Pokret za Bogatiæ održali su konferenciju za medije, povodom inicijative ove stranke za osnivanje posebnog ministarstva životne sredine i prirodnih resursa, kao i ekoloških fondova na nivou gradova i lokalnih samouprava. Time bi se, obezbedio princip "zagaðivaè plaæa", kao i "namensko korišæenje sredstava kroz programsko budžetiranje i zelena radna mesta kroz ekološka ulaganja".Predstavnici ekološkog udruženja “Eko Drina” iz Badovinaca, ukazali su na probleme zagaðenja priobalja Drine u Badovincima nakon njenog izlivanja, a kako navode, trenutno najveæi ekološki problem predstavlja jalovina iz nekadašnjeg rudnika antimona „Stolice“ u Kostajniku, koja je krenula dalje rekom Korenitom prema Jadru i Drini. Edukacija graðana predstavlja jedan od naèina rešavanja mnogobrojnih ekoloških problema, sa kojima se svi suoèavamo.Bilo je reèi i o ekološkim problemima sa deponijama, pijaæom vodom, pepelom, biološkim septièkim jamama itd. ali i o naèinima njihovog rešavanja, koji moraju biti adekvatni i efikasni, a u skladu sa poglavljem 27. u okviru pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
VRH