6. Sep. 2014 Produžen rok za kreditnu podršku jesenje setve

Produžen rok za kreditnu podršku jesenje setve
Produžen rok za kreditnu podršku jesenje setve

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Ministarstvom finansija i poslovnim bankama, produžilo je primenu Pravilnika o uslovima i naèinu ostvarivanja prva na kreditnu podršku do 1.novembra, u cilju pripreme poljoprivrednih proizvoðaèa za jesenju setvu.Nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradnièkim zadrugama, Pravilnikom je olakšan pristup u korišæenju kredita za nabavku reprodukcionog materijala za jesenju setvu uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godinšnjem nivou u periodu otplate kredita. Takoðe su predviðeni i povoljniji krediti za poljoprivredne proizvoðaèe za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije, sa fiksnom kamatnom stopom od 6% na godišnjem niovu i za nabavku stoke uz još povoljniju stopu od 4% na godišnjem nivou. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od jedne do tri godine, uz moguænost grejs perioda do jedne godine, koji ulazi u period otplate kredita.

VRH