25. Aug. 2014 U toku konkursi za javne radove i struènu praksu

U toku konkursi za javne radove i struènu praksu
U toku konkursi za javne radove i struènu praksu
Opštinska uprava Bogatiæ je na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2014.godini, raspisala konkurse, za angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije NSZ, na javnim radovima i obavljanju struène prakse. Za lica koja æe biti angažovana za obavljanje javnih radova u oblasti socijalnih, kulturnih, humanitarnih i administrativnih delatnosti od IV-VII stepena struène spreme, iz opštinskog budžeta obezbeðena je novèana meseèna zarada od 24.000 dinara, za èetiri meseca koliko æe trajati javni radovi. Buduæi pripravnici sa najmanje èetvorogodišnjom visokom struènom spremom, biæe angažovani na 12 meseci uz meseènu novèanu naknadu od 20.000 dinara. Lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem, biæe angažovana na 9 meseci, uz meseènu naknadu od 16.000 dinara. Za zarade i naknade oko 20 nezaposlenih koji æe biti izabrani po oba konkursa, iz opštinskog budžeta biæe izdvojeno oko 3.000.000 dinara.NSZ ne uèestvuje u finansiranju ovog projekta, ali æe finansirati opštinski projekat koji je u pripremi, a koji je namenjen zapošljavanju invalida rada i romske populacije. Ovim merama ublažiæe se visoka stopa nezaposlenosti u opštini Bogatiæ, koja je prema statiskièkim podacima iz 2013. godine, premašila 36 procenata. Detaljne informacije o konkursima, dostupne su na zvaniènom sajtu opštine Bogatiæ.
VRH