18. Aug. 2014 Konkursi za angažovanje nezaposlenih na javnim radovima i obavljanje struène prakse

Lokalni savet za zapošljavanje danas je doneo odluku o raspisivanju konkursa za zapošljavanje radi obavljanja struène prakse i konkursa za prijem nezaposlenih za obavljanje javnih radova.

Oba konkursa æe biti objavljena u listu „Glas Podrinja“ u èetvrtak, 21. avgusta, od kada teèe propisani rok za prijavljivanje koji traje 15 dana.

Savet je odluèio da opštinska uprava konkuriše kod NSZ za sredstva na konkursu za izvoðenje javnih radova za nezaposlena lica sa invaliditetom.

S obzirom da Nacionalna služba za zapošljavanje veæ drugu godinu nije odoborila sredstva za projekte Lokalnog saveta za zapošljavanje, opštinska uprava æe iz budžetskih sredstava finansirati oba programa za koje su raspisani konkursi.

Za angažovanje do 20 nezaposlenih lica na javnim radovima i obavljanje struène prakse iz budžeta æe u ovoj i narednoj godini biti izdvojeno oko 3.000.000 dinara.

Za javne radove mogu konkurisati nezaposlena lica sa srednjom, višom i visokom struènom spremom. Oni æe za vreme trajanja radnog angažovanja (èetiri meseca) biti angažovani u mesnim kancelarijama na elektronskoj obradi matiène evidencije, a primaæe meseènu neto zaradu od 24.000 dinara, bez obzira na stepen obrazovanja.

Za obavljanje struène prakse, bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od devet meseci mogu da konkurišu nezaposleni sa višom, a u trajanju od godinu dana nezaposleni sa visokom struènom spremom. Tokom trajanja struène prakse angažovana lica imaju pravo na novèanu pomoæ u iznosu od 16.000 dinara (za višu struènu spremu) i 20.000 dinara (za visoku struènu spremu).

Oba konkursa se nalaze u prilogu.

Документи
VRH