15. Aug. 2014 Vek od poèetka Cerske bitke

Vek od poèetka Cerske bitke
Vek od poèetka Cerske bitke
Cerska bitka predstavlja prvu veliku saveznièku pobedu u Prvom svetskom ratu, koju je izvojevala srpska vojska, a koja se odigrala u noæi izmeðu 15 i 16. avgusta 1914. godine. Maèvani su uèestvovali u dejstvima Drinske divizije u sastavu 6. pešadijskog puka. General Stepa Stepanoviæ, koji se po povratku vojvode Putnika nalazio na èelu Druge armije, dobio je naredbu 14. avgusta u kasnim popodnevnim satima da povrati Šabac. U jutarnjim satima 15. avgusta, suoèena sa nadiranjem Austro-Ugarskih trupa put Valjeva, srpska vrhovna komanda naredila je da Treæa armija na svaki naèin zapreèi potez ka Valjevu iz doline Jadra, a Druga armija da se zaputi ka Tekerišu, te da udari neprijatelja u levi bok. Na jugozapadnim obroncima planine Cer, kod Tekeriša, u noæi 15. na 16. avgust, dogodio se žestok sudar dve vojske, koji æe se posle ogorèenih borbi, završiti odluènom srpskom pobedom. Usledilo je povlaèenje 21. austrougarske divizije, potom 8. korpusa, da bi u krajnjem 5. armija Austro-Ugarske vojske odstupila nazad preko Drine.Kako je Austro-Maðare zahvatila panika, posle iznenadnih srpskih pobeda, u njihovim jedinicama nastalo je rasulo i opšta demoralizacija. Atmosferu tih dana, meðu saborcima, Egon Ervin Kiš, poznati novinar, koji se tu nalazio kao pripadnik Austro-Ugarskih trupa, opisao je na sledeæi naèin, negde krajem avgusta te 1914. godine, u svom dnevniku: "Armija je potuèena i nalazi se u bezobzirnom, divljem i paniènom begu. Jedna potuèena vojska - ne, jedna razbijena rulja, jurila je u bezumnom strahu prema granici...". U teškim borbama Austrougarska je imala oko 25.000 poginulih i ranjenih i više od 4. 500 zarobljenih oficira i vojnika. Na srpskoj strani iz stroja je izbaèeno 16.045 podoficira i vojnika i 259 oficira, od toga je bilo 2.107 poginulih i 250 zarobljenih. Presudnu ulogu odigrala je Druga armija, kao najznaèajnija operativna grupa i njen komandant ðeneral Stepa Stepanoviæ, koji je izradio plan operativnih dejstava i u kljuènom trenutku uputio jedan puk da ovlada grebenom Cera, što je odluèilo ishod bitke.Zbog izuzetnih zasluga u rukovoðenju i komandovanju u Cerskoj bici, komandant Druge srpske armije Stepa Stepanoviæ unapreðen je u èin vojvode. Ta prva pobeda saveznika u Prvom svetskom ratu afirmisala je komandanta Stepu, što je bitno ojaèalo i moral saveznièke vojske. Gonjenjem neprijatelja do Drine i završnim borbama kod Šapca, 21-24. avgusta 1914 godine, okonèana je tzv. cerska operacija. Vest da je srpska vojska do nogu potukla austrougarske trupe iznenadila je svetsku javnost, koja nije oèekivala da se jedna mala država, iscrpljena Balkanskim ratovima u prethodne dve godine, može vojnièki odupreti velikoj sili. Po naèinu voðenja i ishodu, Cerska bitka predstavlja remek-delo ratne veštine, a kao izuzetan primer prelaska iz strategijske odbrane u kontranapad, ona se i danas prouèava na najpoznatijim vojnim akademijama, ukljuèujuæi i amerièki Vest Point.
VRH