7. Aug. 2014 Dostavljeni kontejneri za primarnu separaciju / EU Exchange 4

Dostavljeni kontejneri za primarnu separaciju
Dostavljeni kontejneri za primarnu separaciju
Firma “Rumekon d.o.o” dostavila je javno komunalnim preduzeæima u Bogatiæu i Vladimircima, kontejnere predviðene za proces primarne separacije. Nabavka kontejnera realizovana je u okviru projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci“, koji je finansiran donacijom od strane Evropske unije u sklopu programa Exchange 4. Projektom je predviðeno uvoðenje procesa primarne separacije na teritoriji opština Bogatiæ i to u selima Maèvanski Metkoviæ, Belotiæ i Dublje u kojima æe biti postavljena reciklažna ostrva formirana od 4 kontejnera (papir, plastika, staklo, metal). Opštini Bogatiæ, odnosno povezanom licu JKP Bogatiæ, dostavljeno je 28 kontejnera, dok je opštini Vladimirci na korišæenje predato 10 kontejnera. Svi kontejneri su istih dimenzija i strukture, koja je u skladu sa njihovom buduæom primenom. Napravljeni su od pocinkovanog materijala, zapremine od 1m3 i izraðeni su po Evropskim standardima, istièu èlanovi projektnog tima. Nakon provere ispravnosti kontejnera od strane tehnièke službe JKP Bogatiæ, predsednik opštine Nenad Beserovac je u prisustvu èlanova projektnog tima i svog pomoænika za oblast komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine i ekologiju Zorana Ðorðiæa, potpisao sertifikat o preuzimanju robe.
VRH