Javne ustanove

Turistièka organizacija opštine Bogatiæ - TOOB

TOOB logo
TOOB logo
Hajduèka regata
Hajduèka regata
Štand TOOB-a
Štand TOOB-a

web: www.bogatic-tourism.com

Turistièka organizacija opštine Bogatiæ (TOOB), osnovana je od strane Skupštine opštine Bogatiæ i poèela je sa radom 14.06.2011.god.

U cilju valorizacije, razvoja i unapreðenje turizma i turistièke ponude , oèuvanja i zaštite turistièkih vrednosti na teritoriji opštine Bogatiæ, obavlja sledeæe poslove:

  • unapreðenje turizma u opštini;
  • izrada programa razvoja turizma i odgovarajuæih planskih akata
  • organizovanje turistièko-informativne delatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapreðenje turizma u opštini;
  • unapreðivanje i promocija izvornih vrednosti (tradicija, obièaji, etnološko blago i dr.) turistièkog podruèja kojem pripada opština i stvaranje uslova za njeno korišæenje;
  • organizuje kulturne, sportske i druge manifestacije od interesa za unapreðenje turizma na podruèju opštine; itd...

Turistièka organizacija opštine Bogatiæ saraðuje sa turistièkim organizacijama gradova i opština (Inðija, Novi Sad, Šabac, Loznica, Ljubovija,...) , nastupa na sajmovima i struènim, kulturnim, sportskim i drugim skupovima promovišuæi turistièke potencijale opštine ( „ Drinska Regata“-Banja Koviljaèa, „Drina za treæi milenijum“-Sunèana Reka, Sajam turizma-Novi Sad,......).

Odmah po osnivanju TOOB je na sebe preuzeo veliki deo posla u organizovanju i promociji tradicionalne manifestacije „Hajduèko veèe“. Intenzivnom promocijom na terenu i u sredstvima informisanja, ova manifestacija je znaèajno uznapredovala na poseæenosti i obogaæivanju sadržaja.
U sklopu manifestacije odžan je i moto skup, a TOOB je uz veliku pomoæ Gradske uprave grada Šapca i Turistièke organizacije grada Šapca, u okviru „Hajduèkih veèeri“ po prvi put na ovim prostorima organizovao regatu pod nazivom „Hajduèka regata“ , u kojoj je uèestvovalo oko 28 plovila sa preko 200 uèesnika.

Trenutno se projektom pod nazivom ,,Razvoj turizma i turistièke organizacije opštine Bogatiæ“, aplicirala za sredstva Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, sektora za turizam, iz fonda Ministarstva namenjenih za sufinansiranje.
U toku je i izrada sajta TOOB kao i izrada sajtova nekih od etno kompleksa sa teritorije opštine, postavljanje turistièke signalizacije i city lighta.

TOOB æe do kraja 2011. godine uèestvovati i realizovati promotivne nastupe na sledeæim sajmovima i turistièkim berzama: Sajam turizma u Novom Sadu, turistièka berza u Kragujevcu i regionalna turistièka berza u Zagrebu. Cilj uèestvovanja TO Bogatiæ je promocija sopstvenih turistièkih potencijala, afirmacija i promocija Opštine i Turistièke organizacije kao i ostvarivanje kontakata u Srbiji i Balkanskom regionu. U okviru promocija poseban akcenat bi bio stavljen na turistièke novinare i vlasnike turistièkih agencija.

Naše vrednosti zastupljene su više u formi potencijala, a preduslovi za pretvaranje potencijala u ponudu veæ postoje, nužno je promovisati ove resurse kako bi se kod potencijalnih posetilaca stvorila svest o njihovom postojanju. U skladu sa navedenim, opšti cilj predstavlja generalnu popularizaciju resursa u cilju veæe poseæenosti i uoblièavanja turistièke ponude, ali i kreiranje jasnih strateških odrednica za razvoj turizma opštine Bogatiæ.
U skladu sa tim zapoèet je i rad na inventarizaciji i izradi Akcionog plana razvoja.

Kontakti:

Tel/fax: 015/7787-505
e-mail: turist.bogatic@gmail. com
web: bogatic-tourism.com
direktor: Darko Mašiæ

 

VRH