Javne ustanove

JKP Bogatiæ

Javno komunalno preduzeæe „Bogatiæ“ je osnovano 1984. godine kao Komunalna radna organizacija „Žurava“, a pod sadašnjim imenom posluje od 1989. godine.
Preduzeæe se bavi proizvodnjom, pregledom i distribucijom vode domaæinstvima, industrijskim i drugim potrošaèima, odstranjivanjem otpadaka i smeæa, uredjenjem i održavanjem parkova i zelenih površina, iznajmljivanjem prostora na pijacama, pogrebnim poslovima.

Unutrašnja organizacija Preduzeæa je sprovedena prema funkcionalnoj srodnosti poslova koje obavlja i èine je tri radne jedinice: gradska èistoæa, pijaèe i pogrebne usluge, vodovod i kanalizacija i knjigovodstveno-finansijski i opšti poslovi.
Radnim jedinicama rukovode rukovodioci, a poslovodstvo-menadžment èine još i zamenik direktora i direktor.
U preduzeæu je zaposleno 35 radnika.

Preduzeæe godišnje proizvede oko 500 hiljada metara kubnih kvalitetne vode za piæe. Na vodovodnu mrežu je prikljuèeno 1933 domaæinstva i 185 poslovnih i privrednih objekata. Distributivna vodovodna mreža je duga oko 36 kilometara, a potisni cevovod 3,6 kilometara. Izgradjena je pre 40 godina zbog èega se kao potreba nametnula njena rekonstrukcija. Ovaj posao je zapoèet pre dve godine. U sklopu ovih aktivnosti (koje su nastavljene i u 2009. godini) izvršena je zamena starih pocinkovanih cevi od tri cola novim cevima (polietilenskim) preènika 110 milimetara, rekonstrukcija postojeæih šahtova i izgradnja novih kao i zamena postojeæih kuænih prikljuèaka.

Usluga iznošenja smeæa obavlja se uglavnom za korisnike u prvoj zoni Bogatiæa i delimièno za korisnike u drugoj zoni. Nabavkom kamiona sa nadogradnjom – „smeæara“, stvoreni su uslovi za proširenje ove usluge na podruèje cele mesne zajednice Bogatiæ kao i za delove seoskog podruèja. Kuæno smeæe se sabira u odgovarajuæe kante ili vreæe za smeæe i odvozi utorkom na centralnu javnu deponiju „Nišno polje“. Gradjevinski otpadni materijal (šut) se odnosi na deponiju za šut koja se nalazi sa desne strane puta Bogatiæ-Zminjak. Uredjenje deponija je tokom cele godine bilo redovno sa mašinskim rašèišæavanjem. Godišnje se za ove poslove potroši 1,6 miliona dinara .

Radnici JKP „Bogatiæ“ su angažovani i na uredjenju i održavanju zelenih i drugih javnih površina. U okviru ovog segmenta delatnosti obavlja se košenje trave, orezivanje žive ograde, èišæenje kanala, sakupljanje otpadaka sa zelenih površina, orezivanje drvoreda, seèenje i uklanjanje drveæa i drugi poslovi...

Pogrebne usluge se obavljaju u celini i bez problema. Zadatak preduzeæa je da se poštuje Pravilnik o sahranjivanju i uslovima za izvdodjenje gradjevinskih i kamenorezaèkih radova na gradskom groblju.

JKP „Bogatiæ“ pruža i usluge uredjenja i održavanja pijaca uz davanje pijaènih mesta u zakup (na zelenoj i stoènoj pijaci).

VRH