31. Dec. 2013 Dom zdravlja u Bogatiæu dobio akreditaciju na tri godineU okviru aktivnosti Ministarstva zdravlja u oblasti stalnog unapreðenja kvaliteta, tokom 2013. godine, i uz finasijsku podršku Ministarstva,38 zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite je uspešno prošlo proces akreditacije.

Meðu njima je i Dom zdravlja Bogatiæ koji je dobio akreditaciju na period od tri godine.

U cilju unapreðenja kvaliteta zdravstvenih usluga, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije finansijski je podržalo akreditaciju ovih zdravstvenih ustanova u okviru projekta „Pružanje unapreðenih usluga na lokalnom nivou“- DILS , uz podršku Svetske banke. Od 2010. godine do danas, obezbeðena je finansijska podrška u iznosu oko 400 000 evra, za ukljuèivanje u postupak akreditacije 82 doma zdravlja, od kojih je 70 ovaj postupak uspešno prošlo do sada .

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrðenih standarda rada zdravstvene ustanove u odreðenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji æe omoguæiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapreðenje sopstvenih usluga.

Osnova akreditacije su preporuèeni i razvijeni standardi od strane zdravstvenih profesionalaca za zdravstvene ustanove, a u skladu sa internacionalnim standardima. Set akreditacijaskih standarda za domove zdravlja u Srbiji obuhvata:

  • Standarde leèenje pacijenta u opštoj medicini, ginekologiji, pedijatriji, specijalistièko –konsultativnoj službi i polivalentnu partonažu,
  • Standarde klinièke podrške: farmaceutska zdravstvena delatnost, laboratorijska dijagnostika i radiološka dijagnostika,
  • Neklinièke standarde za životnu sredinu, ljudske resurse, upravljanje informacijama, rukovoðenje i upravljanje

(Izvor: sajt Ministarstva zdravlja)

VRH