27. Dec. 2013 Uruèeni sertifikati buduæim preduzetnicima


Udruženje preduzenika u Bogatiæu uruèilo je sertifikate polaznicima koji su u protekla tri meseca pohaðali obuku za buduæe preduzetnike.

Edukaciju za otpoèinjanje sopstvenog biznisa uspešno je završio 21 polaznik.

- Obuka je organizovana sa ciljem edukacije mladih i žena preduzetnica. Putem praktiènih radionica oni su stekli znanja i veštine koje uglavnom nisu deo formalnog obrazovanja i koristiæe im u svakodnevnom poslovanju - rekao je Radoslav Beriæ, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika.

Edukacija za buduæe preduzetnika je organizovana prvi put u opštini Bogatiæ, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Valjevo.

VRH