13. Dec. 2013 Opština Bogatiæ pristupila Udruženu opština i gradova

Opština Bogatiæ je pristupila Udruženju opština i gradova na osnivaèkoj Skupštini, održanoj 10. decembra na Kopaoniku.

Kako je objavljeno na zvaniènom sajtu grada Jagodine, Dragan Markoviæ Palma, predsednik Skupštine grada Jagodine izabran je za predsednika Udruženja gradova i opština, a za njegovog zamenika gradonaèelnik Kruševca Bratislav Gašiæ.

Udruženje ima 37 èlanova i osnovano je sa ciljem privredne saradnje, meðusobne razmene proizvoda i usluga meðu gradovima i opštinama, zajednièkog dovoðenja stranih investitora, meðusobne saradnje u sluèaju elementarnih nepogoda kao i paritetne razmene studenata.

- Udruženje koje sada ima 37 èlanova nije konkurencija Stalnoj konferenciji gradova i opština - izjavio je ovom prilikom predsednik Udruženja i Skupštine grada Jagodina, Dragan Markoviæ Palma, naglašavajuæi da je osnovni cilj meðusobna saradnja u svim segmentima. - Udruženje je osnovano uz saglasnost Vlade Srbije, predsednika Ivice Daèiæa i prvog potpredsednika Aleksandra Vuèiæa. Mi æemo saraðivati sa Vladom Srbije i tražiti zadatke“ rekao je Markoviæ.

Na Osnivaèkoj Skupštini je usvojen statut Udruženja i izabrano petoèlano Predsedništvo koga èine predsednici opština i gradova iz razlièitih parlamentarnih stranaka.

Markoviæ je najavio da æe se sledeæi sastanak Udruženja održati 23. januara 2014. godine u Topoli.

Video snimak sa Osnivaèke Skupštine možete pogledati putem linka:

www.youtube.com/watch?v=AqK33PgA0BU


VRH