8. Dec. 2013 Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ i Leonid Radovanoviæ, pomoænik predsednika, boravili u Bavarskoj, Austriji i Sloveniji

Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ i Leonid Radovanoviæ, pomoænik predsednika Opštine, boravili su u vremenu od 25 do 28. novembra u Bavarskoj (Nemaèka), Austriji i Sloveniji. Ciljevi ovog putovanja bili su: upoznavanje sa razvojem stoèarstva (posebno svinjogojstva) u ovim državama, pozitivnim iskustvima u organizovanju proizvodnje i uspostavljanje kontakta sa institucijama i državnim organima u cilju primene iskustava u opštini Bogatiæ. U delegaciji su bili i dipl. Ing. Agr. Aleksandar Stojkoviæ iz Šapca (struèni savetnik) i prof. Dr Milan Tošiæ iz Beograda.

Èlanovi delegacije su u Bavarskoj primljeni u Bavarskom državnom ministarstvu za ishranu, poljoprivredu i šumarstvo, kod gospodina Martina Šislera, koji je, izmeðu ostalog zadužen za meðunarodnu saradnju. Bavarska, kao najveæa pokrajina u Nemaèkoj, poznata je, izmeðu ostalog, po najrazvijenim stoèarstvu. Vodeæe grane su govedarstvo i svinjogojstvo. Stoèarstvo je u ovoj pokrajini glavni oslonac poljoprivrede, ne samo po visini u ukupnom dohotku veæ i po stepenu zaposlenosti i održavanju visoke plodnosti zemljišta (razvijeno stoèarststo omoguæava visok stepen korišæenja prirodnog, stajskog ðubriva). Posetu Bavarskoj organizovala je organizacija EGZH (direktor dipl. Ing. Agr. Angela Brugger).

Èlanovi delegacije posetili su KERN, odgajivaènicu svinja rase „Pijetren“ i prilikom prezentacije se upoznali sa selekcijom, uslovima odgoja i prednostima ove rase svinja. Udruženje EGZH, kako su informisani, neposredno saraðuje sa svim odgovorim u Bavarskoj za opšte stanje i uspešnost u svinjogojstvu, poèev od Ministarstva poljoprivrede i svih instituta, preko tri stanice za osemenjavanje i savedodavnih službi, pa do svih pojedinaènih odgajivaèa. Iz tog razloga najveæi deo prometa priplodnih svinja se odvija upravo preko EGZH, pogogotovo kod plasmana u inostranstvo. Udruženje EGZH je zainteresovano za saradnju sa Srbijom i neposredno sa opštinom Bogatiæ. To se odnosi na obezbeðenje priplodnih grla, pre svega nerastova u sluèaju formiranja sopstvenog rasplodnog Cetra za svinjogojstvo i proizvodnju sopstvenog semena za plasman u opštini i širem regionu. Viši stepen bi bio formiranje farme priplodnih grla za sopstveni odgoj priplodnih nerastova i za odgoj priplodnih nazimicia. U prvoj fazi EGZH bi bio spreman da saraðuje i na obezbeðenju veæeg broja priplodnih nazimica za postojeæe odgajivaèe krmaèa i proizvoðaèe prasadi za tov. Time bi se u najkraæem roku znaèajno podigao nivo u gajenju svinja po svim važnijim elementima (plodnost do odgoja po najmanje 25 prasadi, smanjenje koverzije hrane u tovu sa približavanjem na 3 kg/kg kod dnevnog prirasta u tovu sa najmanje 0,75 kg po grlu dnevno... Udruženje EGZH bi se posebno angažovalo na obuci buduæih savetodavaca, kao i obuci odabranih mlaðih odgajivaèa kao perspektivnih proizvoðaèa pre svega prasadi za tov. U tom pogledu bi se preko ovog udruženja angažovali instituti i Ministarstvo Bavarske.

U bliskoj buduænosti, veæ u januaru, biæe uprilièena poseba gospodina Martina Šislera iz Ministarstva poljoprivrede Bavarske koji æe biti gost opštine Bogatiæ. Tom prilikom æe se razgovarati o pripremi projekta u vezi sa unapreðenjem svinjogojstva u opštini Bogatiæ, pošto postoje realne šanse da se Bavarska ukljuèi u njegovu realizaciju kroz razne vidove pomoæi.

Delegacija je u Bavarskoj posetila i Institut za stoèarstvo „Grub“, a ostvaren je i kontakt sa g. Nikolaus – Klaus Pošom, predstavnikom firme „Bayern genetik“. Ova firma obuhvata najveæi deo Bavarske preko dve najveæe stanice za osemenjavanje u stoèarstvu (govedarstvo, svinjogojstvo). Sa Srbijom saraðuje pre svega kod plasmana priplodnih visoko-steonih junica „Simentalki“.

U Austriji èlanovi delegacije susreli su se dr Peterom Knappom, direktorom Udruženja odgajivaèa svinja sa stanicom za osemenjavanje, u Gornjoj Austriji ( Steihnaus, kod Welsa).

U Sloveniji je uprilièena poseta firmi IHAN u Domžalama, tj. Klanici Meso u Podgorju – Kamnik, a delegaciju je primio generalni direktor Marko Višnar.

Iako je kratko trajalo, struèno putovanje u Bavasku, Austriju i Sloveniju, èlanovima delegacije je omoguæilo veliki broj kontakata i prikupljanje znaèajnih informacija, podataka i saznanja kao i iskustava koji bi se mogli iskoristiti za unapreðenje stoèarske proizvodnje u opštini Bogatiæ.

VRH