14. Nov. 2016 Svetski dan borbe protiv dijabetesa – znaèaj preventivnih pregleda


Video prilog Svetski dan borbe protiv dijabetesa – znaèaj preventivnih pregleda

Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, lekari Službe hitnog medicinskog prijema i transporta Doma zdravlja Bogatiæ i Patronažne službe, organizovali su akciju preventivnih pregleda u prostorijama Udruženja penzionera u Bogatiæu. Ovo je samo jedna u nizu akcija, koje se tokom cele godine organizuju i u drugim mesnim zajednica. U Srbiji oko 700.000 ljudi ima dijabetes, ali svaki treæi ni ne zna da je bolestan, pa se i ne leèi. Zbog toga su preventivni pregledi od velikog znaèaja za rano otkrivanje bolesti, èiji se siptomi lako mogu prepoznati.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa prvi put je uveden 1991. godine, od strane Meðunarodne dijabetes federacije i Svetske zdravstvene organizacije. U reakciji na porast sluèajeva dijabetesa u svetu, odluèeno je da se izabere jedan dan u godini da se podigne svest dijabetesa i srodnih uzroka. Za dan je izabran roðendan Ser Frederika Bantinga, medicinskog nauènika koji je otkrio insulin i bio prva osoba koja ga koristi na ljudima. Sa ovom hroniènom bolešæu živi oko 415 miliona ljudi. Procenjuje se da æe do 2040. godine svaka deseta odrasla osoba ili 642 miliona ljudi živeti sa šeæernom bolešæu. Zakasnela dijagnoza i loše kontrolisan šeæer u krvi uzrokuje ozbiljne komplikacije - slepilo, problemi sa krvnim sudovima, bubrezima, amputacije, pa je leèenje posledica mnogo teže za obolelog, dok je istovremeno i znaèajno skuplje za zdravstveni sistem Srbije.

Dom zdravlja Bogatiæ u saradnji sa mesnim zajednicama i lokalnom samoupravom, akcije preventivnih pregleda organizovaæe i ubuduæe.

VRH