21. Mar. 2016 Saopštenje Direkcije za poljoprivredu i selo opštine Bogatiæ: Dopis FAO Direkciji za poljoprivredu, povodom kriterijuma dodele pomoæi poljoprivrednicima

Za deo programa „Pomoæ Evropske unije poplavljenim podruèjima u Srbiji“ koji sprovodi FAO, u poslednjem krugu se prijavilo više poljoprivrednika nego što je bilo najavljeno, kako u Vašoj, tako i u ostalim opštinama. Stav predstavnika svih opština je bio da pokušamo da pomoæ pružimo što veæem broju porodica, u skladu sa sredstvima kojima raspolažemo. Zato smo deo prijavljenih poljoprivrednika prebacili sa vrednijih paketa na pakete manje vrednosti, umesto da ih sasvim skinemo sa liste.
Na osnovu podataka koje su aplikanti naveli u svojim prijavama, sledili smo dva kriterijuma:
Broj bodova – poeni su dodeljivani na osnovu kriterijuma koji su definisani na poèetku projekta: procenjeni nivo štete na poljoprivrednom gazdinstvu, broj èlanova domaæinstva, broj izdržavanih èlanova, broj èlanova sa primanjima van poljoprivrede, broj èlanova angažovanih u poljoprivredi, da li su to interno raseljena, izbegla lica ili pripadnici manjina i da li su to domaæinstva koja vode žene ili samohrani roditelji. Kandidate koji su imali manje od 75 poena (na listi za seme lucerke ili deteline), odn. manje od 65 poena (kukuruz), smo skinuli sa liste za semena sa djubrivom.
Obradiva površina pod žitaricama pre poplave – kolièina semena i djubriva koje isporuèujemo je za površinu oko 1 ha, tako da smo sve koji su pod žitaricama imali 0,5 ha i manje takodje skinuli sa liste za semena sa djubrivom.
Ovakvih korisnika, koji imaju malu površinu ili broj poena, ima 107 u Vašoj opštini , njih 38 automatski prebacili na pakete stoène hrane, jer su u svojim prijavama to naveli kao jedan od prioriteta (drugi ili treæi).
Ostalih 69 nije navelo stoènu hranu kao prioritet, pa je potrebno da ih kontaktirate i proverite da li im odgovara koncentrat i koji od tri ponudjene vrste: za krave muzare, svinje u tovu ili koke nosilje. Verujem da æe veæini odgovarati neki od ovih paketa, s obzirom da je seme koje su tražili (kukuruz, lucerka, detelina) namenjeno upravo za proizvodnju stoène hrane, pa pretpostavljam da ta domaæinstva veæ imaju stoku.
Korisnicima treba naglasiti da ovo nije nadoknada štete, veæ humanitarna pomoæ koja se daje na osnovu kriterijuma koji su unapred propisani.
Obièno najviše reakcija bude nakon prve distribucije paketa, javljaæe Vam se oni koji tek treba da dobiju pakete, ali i oni koji se nisu ni prijavili za pomoæ.
Što se tièe ovih prvih, do 4. aprila bi trebalo da bude gotova isporuka semena lucerke i deteline i ostatka djubriva, a za maj je planirana isporuka stoène hrane. Pred svaku isporuku æemo vam javiti datum, vreme, kolièine i poslati spisak ljudi za pozivanje i potpisivanje, kao i vauèere za preuzimanje paketa.
Kada su u pitanju oni koji se nisu prijavili za ovaj program, nažalost, nismo u moguænosti da primamo naknadne prijave.

Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatiæ

VRH