20. Aug. 2015 Zakazana XXXIII sednica SO Bogatiæ

XXXIII sednica Skupštine opštine Bogatiæ zakazana je za sredu, 26.08.2015. godine

Pred odbornicima æe se naæi sledeæih pet taèaka dnevnog reda:

1.Donošenje programa obnove objekata javne namene u nadležnosti Opštine Bogatiæ,

2.Predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti za 2014. godinu JKP „Bogatiæ“,

3.Predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na odluku o prodaji osnovnog sredstva JKP „Bogatiæ“,

4.Predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu finansijskog plana i programa ureðivanja graðevinskog zemljišta, održavanja, zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije puteva i izgrandje, na podruèju opštine Bogatiæ za 2015. god. JP „Direkcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatiæ.

5.Odbornièka pitanja.

VRH