8. Dec. 2014 DRUGI PIŠU: Agencija Fonet: UKLONJENE DIVLJE DEPONIJE

Dve divlje deponije površine 80 i 90 ari u selima Metkoviæ i Belotiæ uklonjene su u sklopu projekta Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci

Radnici firme "Maèva put", koja je posao èišæenja dobila na tenderu, najpre su obavili razdvajenje otpada koji je godinama bacan na ove deponije, i izdvojili 1100 kilograma PET ambalaže i plastike, 160 kilograma metala, i 100kilograma stakla. Otpad je predat reciklažnim centrima.

Ovim je uvedena primarna separacija otpada na teritoriji opštine Bogatiæ. Prestali komunalni otpad sa divljih deponija kamionima je prevežen na deponiju Nišno polje.

Teren na kojem su bile divlje deponije poravnat je i nasuta je zemlja.

Pored specijalne vrste trave koja je zasaðena na celoj površini gde su se nalazile deponije, zasaðene su i mladice zimzelenog drveæa i stavljene su table kojima se graðani podseæaju da prekinu ružnu naviku bacanja smeæa van kontejnera.

Predhodno su u selima Metkoviæ, Belotiæ i Dublje postavljeni kontejneri za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada, èime su stanovnici ovih naselja, prvi put, dobili moguænost da otpad odlažu kontejnere i pritome razdvojeno odlažu PET, plastiku, staklo, metal i papir.

U Bogatiæu su postavljena prva tri zelena ostrva.

Radnici JKP Bogatiæ su po jedno ostrvo postavili u blizini osnovne škole "Mika Mitroviæ" i "Maèvanske srednje škole" u Bogatiæu, kao na jednoj od najprometnijih raskrsnica.

Sve ove aktivnosti predstavljaju kljuènu fazu projekta koji je zapoèeo februara ove godine i trajaæe do februara sledeæe godine.

Reè je o projektu iz Programa evropske unije EXCANGE 4 èija je vrednosti 169.000 evra, a vrednost samog granta 152.000,00 evra.vProjekat koordinira Opština Bogatiæ.

VRH