2. Oct. 2014 OIdluka o izboru kandidata za javne radove i struènu praksu - tek po pribavljanju saglasnosti Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje u javnom sektoru

- Opštinska uprava još nije primila saglasnost Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, što je uslov za donošenje odluke o izboru kandidata za angažovanje nezaposlenih lica na javnim radovima i za obavljanje struène prakse koje je raspisao lokalni savet za zapošljavanje - potvrdio je za naš sajt Branko Daniloviæ, naèelnik Opštinske uprave.

Daniloviæ je odbacio sve sumnje u reguliranost konkursa, koje u liènim kontakima i na društvenim mrežama izražavaju kandidati koji su podneli prijave.

- Izbor kandidata još nije izvršen iz jednog jedinog razloga, koji sam naveo, pa nema mesta sumnjama ili nezadovoljstvu. Kada saglasnost stigne onda æe se izvršiti izbor kandidata na naèin kako je u konkursima navedeno - dodao je Daniloviæ.

Konkurse je, na osnovu lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2014. godini i odluke Lokalnog saveta za zapošljavanje u listu "Glas Podrinja" 21. avgusta objavilo Odeljenje za društvene delatnosti, bez prethodno pribavljene saglasnosti nadležne republièke komisije. Daniloviæ smatra da je time uèinjen propust, pa je kao naèelnik Opštinske uprave zahtev za saglasnost podneo nakon što su raspisani konkursi.

Meðu nezaposlenima na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nikad dosad nije bilo veæe interesovanje za ove konkurse. Tako je za javne radove podneta 101 prijava, a za obavljanje struène prakse prijavilo se 50 kandidata sa visokom i višom struènom spremom.

VRH