11. Aug. 2011 Ureðenje zelenih površina u dvorištu Maèvanske srednje škole

Park
Park

Zaslugom uèenièkog parlamenta Maèvanske srednje škole, zelene površine školskog dvorišta do kraja septembra dobiæe potpuno novi izgled. Uèenici su pred kraj prethodne školske godine pohaðali seminar na kom su nauèili osnove izrade projekata.Steèena znanja vredni maèvanski srednjoškolci odmah su demonstrirali konkurišuæi kod Ministarstva za omladinu i sport projektom „Prostor dobrih vibracija“ predlažuèi estetsko uredjenje prostora oko škole.

Projekat koji su uèenici sami izradili dobio je zeleno svetlo, pa æe njihova škola dobiti nove zelene površine. Polovinu sredstava za izradu i realizaciju projekta obezbedilo je Ministarstvo za omladinu i sport, a drugu polovinu lokalna samouprava.Predsednik opštine Bogatiæ, Slobodan Saviæ, ovim povodom rekao je da lokalna samouprava prepoznaje znaèaj ovakvog naèina ukljuèivanja mladih u aktivnosti vezane za uredjenje životnog prostora i da æe uvek podržati sve dobre ideje koje mogu doprineti boljem i lepšem životu u našoj opštini:

„ Ovo je primer da mladim i obrazovanim ljudima treba dati šansu da nam svojim idejama, energijom i znanjem pokažu kako se uz vrlo mala novèana ulaganja može postiæi mnogo.Mladi ljudi žele kvalitetniji i lepši život, na putu koji tome vodi uvek æe imati podršku i pomoæ lokalne samouprave“.

VRH