19. Nov. 2012 Veæa izvesnost u planiranju poljoprivredne proizvodnje za narednu godinu

Veæa izvesnost u planiranju poljoprivredne proizvodnje
Veæa izvesnost u planiranju poljoprivredne proizvodnje

Direkcija za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ podnela je zahtev banci „Banka Intesa“ za reprogram kredita koji je odobren poljoprivrednim proizvoðaèima u februaru mesecu tekuæe godine. Radi se o kratkoroènim kreditima, koje je opština plasirala za finansiranje proleæne setve a èiji su aplikanti i korisnici bili registrovana poljoprivredna gazdinstva u našoj opštini. Prema reèima direktora Direkcije za poljoprivredu i selo Dejana Jockoviæa, sada od banke zavisi, kada i da li æe se reprogram realizovati i pod kakvim uslovima, a takoðe je napomenuo da je slièna situacija i sa subvencionisanim poljoprivrednim kreditima Ministarstva poljoprivrede. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je 16. novembra 2012. godine, zakljuèena javna rasprava Nacrta zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju za narednu godinu i tom prilikom je projektovan agrarni budžet za 2013. godinu u iznosu od 45 milijardi dinara, što prestavlja 4,5% ukupnog budžeta, od èega æe za subvencije biti izdvojeno 32,8 milijardi dinara a za investicije èetiri milijarde dinara.

Važne odluke za poljoprivrednike vezane za tekuæu godinu odnose se na produženje roka za preuzimanje dizel goriva do 30.11.2012. godine, kao i da svi poljoprivrednici koji su imali pasivan status svojih raèuna u banci, zbog neizmirenih obaveza po osnovu subvencionisanih kredita  iz prošle i tekuæe godine, mogu ostvariti pravo na subvencije takoðe do 30.11.2012. godine. Može se zakljuèiti da naše poljoprivredne proizvoðaèe oèekuje veæa izvesnost u planiranju poljoprivredne proizvodnje u narednoj godini

VRH