11. Oct. 2012 U Opštinskoj upravi Bogatiæ poèeo rad na uspostavljanju standarda ISO 9001 : 2008

Opštinska uprava uvodi standard ISO 9001
Opštinska uprava uvodi standard ISO 9001
Video prilog U Opštinskoj upravi poèeo rad na uspostavljanju standarda ISO 9001

U Opštinskoj upravi opštine Bogatiæ poèeo je rad na uspostavljanju, dokumentovanju, primenjivanju i održavanju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima meðunarodnog standarda, ISO 9001 : 2008, koje je usvojila svetska federacija nacionalnih organizacija za standardizaciju. Uspostavljanje standarda odvija se uz pomoæ konsultantske kuæe „Corema“ iz Zemuna. Krajnji cilj sistema menadžmenta kvalitetom, je uspostavljanje stalnog sistema unapreðenja kvaliteta usluga, a time i podizanje nivoa zadovoljstva korisnika usluga. Uvoðenje se odvija u dve faze: uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom uz pomoæ konsultantske kuæe, koja æe trajati najduže 8 meseci, i druga, sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom od neke sertifikacione kuæe. Na kraju procesa, opština Bogatiæ æe uæi u red onih opština koje su kvalitet svoje organizacije i funkcionisanja podigli na nivo kakav postoji u opštinama širom zemalja EU.

VRH