3. Oct. 2012 Obeležavanje Deèije Nedelje

Obeležavanje Deèije Nedelje
Obeležavanje Deèije Nedelje
Video prilog Obeležavanje Deèije Nedelje
Video prilog Obeležavanje Deèije Nedelje

Meðunarodna priredba koja se veæ èetrdeset tri godine održava u našoj zemlji pod nazivom Radost Evrope i kojom se tradicionalno zapoèinje Deèija Nedelja imala je svoju verziju i na podruèju naše Opštine u vidu maskenbala,koji je prireðen za mališane Predškolske Ustanove-Slava Koviæ u Bogatiæu.Tema ovogodišnje priredbe pod maskama bilo je godišnje doba koje nam je upravo stiglo-Jesen.Velika raznolikost likova i kostima koje su kroz pesmu i igru iskazali najmlaði stanovnici naše varošice,proizvod je maštovitosti podjednako rasporeðene izmeðu roditelja,vaspitaèa i dece.Jabuke,kruške,suncokreti i opšte šarenilo maski i odeæe naših najmlaðih sugraðana mnoge je bar na trenutak vratilo u doba njihovog sopstvenog detinjstva.Ipak i pored zabavnog karaktera ove manifestacije odgovorni ljudi ove predškolske ustanove nisu zaboravili da postoje najmlaði kojima je neka vrsta pomoæi više nego potrebna.Njih radi ovo okupljanje imalo je i humanitarni karakter, pa je sav prihod sa ove priredbe namenjen pomoæi i zbrinjavanju socijalno ugrožene dece,i dece sa posebnim potrebama.Prigodno sveèano okupljanje organizovano je u dvorani Doma Kulture,a èlanovi Društva Roma Opštine Bogatiæ još jedanput su potvrdili svoju angažovanost i mališanima pružili moguænost,da se bar na jedan dan sa dozvolom svojih tata i mama slobodno išaraju najrazlièitijim maskama i tetovažama,koje æe veæ sutradan novo kupanje da spere.Pored ove,pažnje vredne maštovitosti naših romskih sugraðana,treba istaæi da nisu zaboravili ni mnogo starije graðane naše opštine koji su se istakli humanitarnim radom i naporima da poboljšaju položaj lokalnih Roma.U tu svrhu takvima su uruèene prigodne zahvalnice i priznanja.Sve u svemu bio je ovo jedan zanimljiv dan ne samo za decu,veæ i za mnogo starije,koji æe nadamo se i na ovaj naæin ojaèati sopstvenu svest o potrebi da se život naše dece uèini sto je moguæe lepšim i ispunjenijim.Uostalom detinjstvo brzo proðe,nakon èega treba da ostanu samo lepe uspomene i shvatanje da najmlaðima i onima u nevolji treba pomagati,jer ono što je za mnoge tako malo,nekima je tako,tako mnogo.

VRH