22. May. 2012 Stavljanje van snage zapisnika o utvrðivanju rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bogatiæ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОГАТИЋ

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Број: 013-6-67/2012-01

Датум: 21.05.2012.године

Б о г а т и ћ

З А К Љ У Ч А К

I Ставља се ван снаге Записник о утврђивању резултата гласања за избор одборника у Скупштину општине Богатић на бирачким местима и укупним резултатима гласања на изборима, број: 013-6-51/2012-01 од 06.05.2012.године и Закључак о исправци наведеног записника број: 013-6-59/2012-01 од 09.05.2012.године и то у делу који се односи на утврђивање резултата гласања на бирачком месту број 5 Бадовинци и укупних резултата гласања за Општину Богатић.

II Kоначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући по Пресуди Управног суда Београд број 5 Уж 402/12 од 18.05.2012.године, Изборна комисија Општине Богатић је дана 21.05.2012.године донела решење број 013-6-68/2012-01 о понављању избора за одборнике у СО Богатић на бирачком месту бр. 5 Бадовинци који ће се одржати дана 27.05.2012.године.

Имајући у виду одредбе члана 50 Закона о локалним изборима, коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања, те је сходно наведеном Изборна комисија одлучила као у изреци закључка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

ПРЕДСЕДНИК

ДАЛИБОРКА СИМИЋ

VRH