10. May. 2012 STUDENTI NA PRAKTIÈNOJ NASTAVI ULEPŠAVAJU NAŠ BOGATIÆ

Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Javni punjaè mob. telefona na solarnu energiju
Video prilog STUDENTI NA PRAKTIÈNOJ NASTAVI ULEPŠAVAJU NAŠ BOGATIÆ

Da bi naša opština postala što lepša za sve njene žitelje, ali i funkcionalnija, Opština Bogatiæ je uspostavila poslovno-tehnièku saradnju sa profesorima i studentima Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija iz Beograda, u pogledu kreiranja i realizacije studentskih projekata koji æe biti slobodni za korišæenje u našoj opštini. Za poèetak, kao prvi realizovani „zadatak“ studenata, bio je projekat izrade idejnog rešenja parka ispred Osovne škole „Mika Mitroviæ“ u Bogatiæu. Naime, kao deo projekta EU èija se realizacija oèekuje u septembru, Opština Bogatiæ æe u ovom parku postaviti javni punjaè mobilnih telefona i drugih digitalnih ureðaja, koji æe raditi na solarnu energiju. Ovakvi punjaèi su postavljeni za sada samo u nekoliko gradova Srbije, a studenti su, istražujuæi njihova iskustva, dali predloge idejnih rešenja funkcionalnog dizajna okoline. Opština æe imati moguænost davanja i daljih projektnih zadataka studentima. Predsednik Opštine Bogatiæ Slobodan Saviæ je potpisao Protokol o saradnji sa direktorom Visoke škole za likovne i primenjene umetnosti strukovnih studija iz Beograda, mr Draganom Boškoviæem, a predmet ove saradnje jeste izrada idejnih rešenja iz oblasti dizajna eneterijera, ambijentalnog dizajna i dekorativnog oblikovanja. Na idejnim rešenjima, za još lepši izgled našeg Bogatiæa, brižno su radili beogradski studenti: Tijana Ðurkoviæ, Jovana Rankoviæ, Saša Cakiæ, Miroslav Gajoviæ, Nataša Lazareviæ, Ljubica Radenkoviæ, Srðan Vidakoviæ, Nataša Ponjaviæ i Ljubica Jandriæ, uz veliku podršku profesorki Dragane Paniæ i Višnje Postiæ.

VRH