29. Mar. 2012 Prva Meðunarodna izložba pasa svih rasa

Prva Meðunarodna izložba pasa svih rasa
Prva Meðunarodna izložba pasa svih rasa
Video prilog Prva Meðunarodna izložba pasa svih rasa

Veæ duže vreme veoma aktivno Kinološko društvo Maèva iz Bogatiæa u Subotu 31-og Marta, u saradnji sa Kinološkim društvom Srbije organizovaæe prvu Meðunarodnu izložbu pasa svih rasa.U organizaciju ove znaèajne manifestacije ukljuèila se i lokalna samouprava, jer je uèešæem u prireðivanju ovakvog dogaðaja prepoznala široki spektar moguænosti promovisanja Bogatiæa i cele Maève.Sudeæi po izjavama èelnih ljudi Kinološkog društva iz Bogatiæa, uèešæe na ovoj manifestaciji potvrdili su gosti iz èetrnaest zemalja, dok æe na samoj izložbi posetioci biti u prilici da se upoznaju sa razlièitim rasama pasa, pri èemu æe neke od njih po prvi put moæi da vide.Sveukupno biæe izloženo 513 pasa, rasporeðenih u 10 kategorija, odnosno u više od stotinu rasa.Ova izuzetno zanimljiva manifestacija æe biti održana na stadionu Fudbalskog Kluba Maèva, a poèetak je zakazan za 9.30h.Ovom prilikom se pozivaju svi zainteresovani graðani da svojim prisustvom uvelièaju ovaj dogaðaj, i na taj naèin daju doprinos ne samo popularizaciji ovakvih priredbi, veæ da se u isto vreme pokažu kao dobri domaæini koji imaju svest o potrebi promovisanja sopstvenog mesta u kome žive i rade.

VRH