12. Oct. 2020 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу Одлуке председника Општине о покретању поступка давања у закуп број 196/2020-01 од 08.10.2020, Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, а преко Комисије за давање у закуп, расписује Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп грађевинског земљишта под следећим условима:

- ДАЈУ СЕ У ЗАКУП уз накнаду кат.парцеле бр.1033 и 1034 КО Дубље у укупној површини од 0.51.23 ха уписане у лист непокретности бр.2198 КО Дубље,

- кат.парц. бр.1033 уписана је у Лист непокретности бр. 2198 КО Дубље која је по култури воћњак 3 класе у површ. од 0.12.98 ха и пашњак 2 класе у површ. од 0.01.80 ха што укупна површина кат.парцеле бр.1033 износи 0.14.78 ха,

- кат.парц. бр.1034 уписана је у Лист непокретности бр.2198 КО Дубље која је по култури њива 3 класе у површ. од 0.36.45 ха,

- кат.парцеле се налазе у Дубљу у улици Катице Чачић и исте су јавна својина Општине Богатић

- катастарске парцеле број 1033 и 1034 КО Дубље се издају као једна целина односно издају се у укупној површини од 0.51.23 ха,

- кат.парцеле се издају у закуп за обављање примарне пољопривредне производње,

- кат.парцеле које се дају у закуп узимају се у виђеном стању а закупац је у обавези да исте врати у стање у коме је и примио ослобођене од ствари и опреме уколико буде исте поставио приликом коришћења кат.парцела,

- почетна цена годишње закупнине за обе кат.парцеле у укупној површини од 0.51.23 ха је 17.930,50 динара, с тим што се иста плаћа у целости за цео закупни период, у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу

- кат.парцеле се дају у закуп на одређено време у виђеном стању, до 31.10.2021. године, до ког датума је закупац дужан да уклони усев и остатке од усева.

- учесници јавног огласа могу бити сва правна лица и сва физичка лица,

- у поступку јавног оглашавања путем јавног надметања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,

- учесник јавног оглашавања не може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта као ни лице са којим је раскинут, односно коме је отказан уговор о закупу, односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа.

- уредна пријава садржи податке:

- о подносиоцу пријаве и то за физичка лица: име и презиме јединствен матични број грађана и адресу становања,

- за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште,

- видљиву назнаку на коју катастарску парцелу се пријава односи,

- уредно овлашћење за заступање, уколико подносилац лично не приступи јавном надметању

- доказ о уплати гарантног износа (депозита),

- фотокопија личне карте-исправе за физичка лица,

- решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, - изјава о прихватању услова огласа

- учесници јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 20% почетне висине укупне годишње закупнине за кат.парцеле 1033 и 1034 КО Дубље (3.586,00 динара) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта,

- уколико будући закупац не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа, и биће објављен нови оглас

- назнаку непокретности због које се пријављује на јавно надметање (уколико је оглас расписан за већи број непокретности),

- рок за подношење пријава је 30.10.2020.године,

- пријаве се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу: Општинска управа Општине Богатић, Комисија за давање у закуп у поступку јавног надметања, ул. М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

- депозит за учешће у поступку јавног надметања уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је депозит за учешће на јавном надметању за кат.парц.бр.1033 и 1034 КО Дубље,

- неблаговремена или неуредна пријава се одбацује,

- неблаговремена пријава је она која је поднета по истеку рока за подношење пријава,

- неуредна пријава је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл. 17. ове одлуке,

- поступак јавног надметања спровешће се дана 06.11.2020.године са почетком у 13,00 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици М.Витомировића бр.1,

- поступак јавног надметања сматра се успелим, ако је пристигла најмање једна благовремена и уредна пријава и уколико учесник прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ

- депозит ће бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању, након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом,

- одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће председник Општине Богатић, на основу извештаја Комисије о спроведеном поступку.

- оглас објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни Општине Богатић и на огласној табли Општине Богатић.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП

VRH