12. Oct. 2020 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу Одлуке Председника општине Богатић бр.195/2020-01  Ð¾Ð´ 08.10.2020.године,  ÐžÐ´ÐµÑ™ÐµÑšÐµ за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности а преко Комисије за за давање у закуп,  Ñ€Ð°ÑÐ¿Ð¸ÑÑƒÑ˜Ðµ Оглас о спровођењу поступка  Ñ˜Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð³ надметања за давање у закуп грађевинског земљишта  Ð¿Ð¾Ð´ следећим условима:

ДАЈЕ  СЕ  Ð£ ЗАКУП  ÑƒÐ· накнаду  ÐºÐ°Ñ‚.парцела бр.4081/1 КО Богатић у укупној  Ð¿Ð¾Ð²Ñ€ÑˆÐ¸Ð½Ð¸ од 8.75.28 ха  ( 87528 м2 ),  уписана у лист непокретности бр.3549 КО Богатић,  

            - кат.парц. бр.4081/1 уписана је у Лист непокретности бр.3549 КО Богатић која је по култури грађевинска парцела,  Ð¿Ð¾  врсти земљишта грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, 

- кат.парцела се налази у Богатићу  Ñƒ потесу „Кућиште“  Ð¸ иста је јавна својина општине Богатић,

- кат. парцела 4081/1 КО Богатић је по врсти земљишта грађевинско земљиште изван  Ð³Ñ€Ð°Ñ’евинског подручја,  као таква користи се као пољопривредно земљиште  Ð´Ð¾ привођења намени,

-  комунална опремљеност је приступни пут,

 - кат.парцела се издаје у закуп за обављање примарне пољопривредне производње, у области ратарства, уз обавезу да се на истој сеју ниски усеви,

- кат.парцела која се даје у закуп узима се у виђеном стању а закупац је у обавези да исту врати у стање у коме је и примио ослобођену од ствари и опреме уколико буде исте поставио приликом коришћења кат.парцеле,   

-  Ð±ÑƒÐ´ÑƒÑ›Ð¸ закупац је у обавези да кат.парцелу  одржава  уредно,  очишћену од корова,    

-  Ð¿Ð¾Ñ‡ÐµÑ‚на цена годишње закупнине је  416.000,00  Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ€Ð° стим што се иста плаћа у целости за цео закупни период, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о закупу,           

            - кат.парцела се даје у закуп на одређено време, у виђеном стању до 01.09.2021.године, до ког датума је закупац дужан да  уклони усев и остатке од усева, 

            - учесници јавног огласа могу бити сва  правна лица и сва физичка лица,

            - у поступку јавног надметања  Ð½Ðµ могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,  

            - учесник јавног надметања  Ð½Ðµ може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта  као ни лице са којим је  раскинут,  односно коме је отказан уговор о закупу ,односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа,

 

            - уредна пријава  ÑÐ°Ð´Ñ€Ð¶Ð¸ податке:

            - о подносиоцу пријаве и то за физичка лица: име и презиме, јединствен матични број грађана и адресу становања,

            - за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште,

            - видљиву  Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÐºÑƒ на коју катастарску парцелу се пријава  Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÐ¸,

            - уредно овлашћење за заступање уколико подносилац лично не приступи јавном надметању,

            - доказ о уплати гарантног износа (депозита),

            - фотокопија личне карте- исправе за физичка лица,

            - Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

            - изјава о прихватању услова огласа

            - учесници  јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 10% почетне висине укупне годишње закупнине за целу површину кат.парцеле 4081/1 КО Богатић  (41.600,00 динара) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта,

             - уколико будући закупац  Ð½Ðµ приступи закључењу Уговора о закупу, положени депозит се не враћа   Ð¸ биће  објављен нови оглас,           

            - назнаку непокретности због које се пријављује на јавно надметање (уколико је оглас расписан за већи број  непокретности),

             - рок за подношење пријава је 30.10.2020.године,

            - пријаве се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за давање у закуп у поступку јавног надметања,  ул.Ðœ.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

            - депозит за учешће у поступку јавног надметања уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је  депозит за учешће на јавном надметању за  ÐºÐ°Ñ‚.парц.бр.4081/1 КО Богатић,

            -  неблаговремена или неуредна пријава се одбацује,

            - неблаговремена пријава  Ñ˜Ðµ пријава која је поднета по истеку рока за подношење пријава,

            - неуредна пријава  Ñ˜Ðµ пријава  ÐºÐ¾Ñ˜Ð° је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл.17. ове одлуке,

            -  Ð¿Ð¾ÑÑ‚упак јавног надметања  ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑˆÑ›Ðµ се дана  04.11.2020.године  ÑÐ° почетком у 10,30 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици Ðœ.Витомировића бр.1,

            - поступак јавног надметања сматра се успелим, ако је приспела најмање једна благовремена и уредна пријава  и уколико учесник  прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ,

            - депозит ће  бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом, 

            - одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће председник општине Богатић  на основу извештаја комисије о спроведеном поступку,  

            - оглас се има објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни општине Богатић и на огласној табли општини Богатић

 

 

 

КОМИСИЈА  Ð—А СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

                                                                                                  ДАВАЊА У ЗАКУП

VRH