6. Mar. 2012 Ureðenje seoskih puteva u Maèvanskom Okrugu

Bespovratna sredstva za ureðenje seoskih puteva
Bespovratna sredstva za ureðenje seoskih puteva
Video prilog Ureðenje seoskih puteva u Maèvanskom Okrugu

U Narodnoj Skupštini u prisustvu Ministra Poljoprivrede sa 46 lokalnih samouprava potpisani su ugovori o preureðenju i obnovi 830 km.lokalnih seoskih puteva.Najveæi deo sredstava za ovaj znaèajan posao izdvojilo je Ministarstvo Poljoprivrede, a svota novca koja æe u ovu svrhu biti utrošena iznosi 700 miliona dinara.,pri èemu je pomenuto Ministarstvo za ovu namenu izdvojilo 450 miliona dinara.Glavni cilj ove mere jeste omoguæavanje što boljeg i primerenijeg korišæenja poljoprivrednih izvora sa ciljem podizanja kvaliteta, i poboljšavanja sveukupnih uslova života i rada ratarskih porodica.Po reèima Ministra poljoprivrede pozitivne posledice ove mere trebalo bi da oseti 35.000. porodica,kojima je glavni izvor prihoda poljoprivreda.Pored Šapca i Koceljeve, i Opština Bogatiæ je uspešno konkurisala i dobila pomoæ u vidu bespovratnih sredstava,sa namerom da se obnovom,inaèe veoma zapuštenih seoskih puteva koliko god je to moguæe pomogne,i ratarima omoguæi da na što lakši i jednostavniji naèin obavljaju svoje svakodnevne poljoprivredne aktivnosti.Celokupan posao trebao bi da bude završen u naredna èetiri meseca,pri èemu su svi potpisnici ugovora stavili do znanja da æe u svim fazama obnove ovog važnog dela seoske infrastrukture,biti uposlene iskljuèivo domaæe firme.Sa verom da æe èitava akcija dati željene rezultate Ministarstvo je obeæalo,da æe i u narednom periodu na sve moguæe naèine pomagati mala,porodièna seoska gazdinstva.

VRH