28. Feb. 2012 Prestonica Maève konaèno na Sajmu Turizma

Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Sajam Turizma
Video prilog Prestonica Maève konaèno na Sajmu Turizma

Turistièki potencijali Opštine Bogatiæ konaèno su u pravom svetlu prikazani na ovogodišnjem Sajmu Turizma,koji je od 23-eg do 26-og Februara održan u Beogradu.Turistièka Organizacija Bogatiæa iako veoma mlada,osnovana tek pre osam meseci uspela je,za to kratko vreme da se nametne kao znaèajan pokazatelj velikih moguænosti,koje sveukupno karakterišu našu malu opštinu.U predstavljanju turistièkih moguænosti najveæi akcenat je stavljen na manifestacije poput-Hajduèkih Veèeri,Hajduèke Regate,te postojeæeg Etno Parka u Selu Sovljaku.Znaèajno je da se istakne da su se lokalnim èelnicima i turistièkim radnicima Opštine Bogatiæ u promovisanju turizma pridružili i vlasnici turistièkog objekta-Maèvanska Avlija,kao i vlasnici buduæe-Termalne Rivijere.Ostvareno je mnogo kontakata i ugovorena saradnja i sa drugim turistièkim organizacijama i agencijama,koje su pokazale spremnost da se Opštini Bogatiæ pomogne u daljem radu na planu popularisanja i razvoja turizma.Da je nastup na Sajmu bio više nego uspešan dokazuje i èinjenica da je izlagaèki prostor Opštine Bogatiæ bio izuzetno poseæen, te da su ga izmeðu ostalih posetili Predsednica Svetske Organizacije Turistièkih Vodièa, kao i vrlo verovatno najpoznatiji turistièki znalac u našoj zemlji,Gospodin Slobodan Miæiæ vlasnik Agencije Kontiki Travel.Na kraju svega ostaje veoma pozitivan utisak da su potencijali Maève i Bogatiæa na polju turizma predstavljeni na naèin koji nedvosmisleno otkriva njihov izrazit potencijal.

VRH