21. Apr. 2020 Обавештење за пољопривредне произвођаче

Обавештавају се пољопривредни произвођачи да је Влада Републике Србије као меру подршке за ублажавање последица услед пандемије COVID-19, усвојила Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 и Уредбу о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2.

Право на исплату новчане помоћи у складу са Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору или да је власник животиња (крава, коза или оваца) које су обележене и регистроване у Централној бази података о обележавању животиња. Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошница пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020.години.

Висина једнократне помоћи одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница и то:

- 25,00 динара по м2 уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000,00 динара;

- 3.000,00 динара по грлу краве, а највише 30.000,00 динара;

- 500,00 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000,00 динара;

- 800,00 динара по кошницни пчела, а највише 20.000,00 динара.

Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима вршиће Министарство финансија – Управа за трезор, на основу достављених података Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања.

Уредбом о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима кроз субвенционисање дела камате олакшан је приступ коришћењу кредита, и то за:

- Развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овом Уредбом;

- Развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;

- Инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему,

- Набавку хране за животиње;

- Инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

- Ликвидност.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овом Уредбом имају физичка лица – носиоци комерцијалног пољопривредног породичног газдинства, предузетници и правна лица и то:

- земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинства и

- ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са Законом којим се уређује рачуноводство.

Основни услови за остваривање права на коришћење кредитне подршке су:

- да је уписано у Регистар и налази се у активном статусу и

- да испуњава посебне услове у складу са овом Уредбом.

Физичко лице и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000,00 динара, док правно лице кредитну подршку остварује под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000,00 динара. Износ кредита за ликвидност је до 3.000.000,00 динара.

 

Одсек за локално-економски развој, пољопривреду и рурални развој

Општинске управе Oпштине Богатић

VRH