15. Feb. 2012 SAVET ZA KOORDINACIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAÆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE BOGATIÆ

MAPA RIZIKA
MAPA RIZIKA

Svake godine u svetu milion ljudi izgubi život u saobraæajnim nezgodama, a više desetina hiljada bude povreðeno. U Srbiji se na godišnjem nivou dogodi oko 55 000 saobraæajnih nezgoda u kojima oko hiljadu ljudi izgubi život, a u proseku 18 000 bude teže ili lakše povreðeno. Materijalna šteta koja nastane kao posledica saobraæajnih nezgoda u Srbiji procenjuje se da iznosi blizu 700 000 eura godišnje. Osnovna misija u bezbednosti saobraæaja predstavlja smanjenje smrtnosti, povreda i materijalnih gubitaka koji se javljaju u saobraæajnim nezgodama. Opština Bogatiæ se prostire na pravcima znaèajnih regionalnih puteva i usled poveæane mobilnosti graðana i frekvencije saobraæaja poslednjih godina zabeležen je negativan trend u oblasti bezbednosti saobraæaja. Prema istraživanju Agencije za bezbednost saobraæaja koji se odnosi na period iz 2009. i 2010. godine, opština Bogatiæ spada u red najriziènijih opština u Srbiji. Imajuæi to u vidu, kao i èinjenicu da æe se u narednom periodu realizovati znaèajni investicioni projekti, Skupština opštine Bogatiæ je donela Odluku o osnivanju Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraæaja sa ciljem unapreðenja nivoa bezbednosti. Savet je nedavno otpoèeo sa radom i èine ga èlanovi saobraæajne, pravne i ekonomske struke. Osnovni zadaci Saveta su: - saradnja sa organima i organizacijama iz oblasti bezbednosti saobraæaja i usklaðivanje poslova u funkciji unapreðenja saobraæaja na putevima opštine Bogatiæ - iniciranje i praæenje preventivnih aktivnosti - uèestvovanje u izradi strategije i godišnjeg plana bezbednosti saobraæaja na putevima opštine Bogatiæ - pokretanje inicijativa za unapreðenje saobraæajnog vaspitanja i obrazovanja, preventivno – promotivne aktivnosti, informisanje javnosti i Opštinskog veæa o aktivnostima Saveta - druge aktivnosti u vezi sa unapreðenjem bezbednosti saobraæaja na putevima opštine Bogatiæ. Kao prioritetne zadatke u tekuæoj godini, Savet æe pokrenuti inicijativu za semaforizovanjem nekoliko najriziènijih raskrsnica u selima Opštine, pokretanje kampanja namenjenih pojedinim kategorijama uèesnika u saobraæaju i zaštiti/edukaciji najranjivijih uèesnika u saobraæaju, odnosno dece.

Predsednik Saveta

Slavica Petroviæ, dipl. inž. saobraæaja

kontakt: bezbednostsaobracaja@hotmail.com

 

 

VRH