29. Jan. 2020 ОДРЖАНА 41.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


Дана 28.01.2020.године одржана је 41.седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су 19 тачака дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Богатић којом се пут ОП-33 Богатић-Клење проглашава општинским путем. У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини утврђен је предлог Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Богатић за 2020.годину.

Такође, чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Богатић за 2020.годину у складу са циљевима Националног акционог плана запошљавања. Локалним акционим планом запошљавања утврђени су циљеви и приоритети, програми и мере политике запошљавања који су усмерени и који се реализују како би се достигли постављени циљеви у области политике запошљавања и омогућило побољшање стања на тржишту рада, унапређење запошљивости и запошљавању на подручју општине Богатић.

На овој седници утврђен је предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својини дела катастарских парцела 526 и 527 у КО Клење за потребе окончања изградње тротоара у Месној заједници Клење.

У складу са Законом о буџетском систему усвојени су финансијски планови директних корисника буџета за 2020.годину.

Између осталог, чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Богатић“ Богатић за 2020.годину и Посебан програм пословања ЈКП “Богатић“ за 2020.годину.

У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању донето је Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Слава Ковић“ Богатић за 2020.годину којом је утврђена висина економске цене услуга на месечном нивоу по детету.

Чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији општине Богатић за 2020/2021.годину којом се утврђује право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице у складу са Законом и која поседује решење о верификацији издато од стране надлежног министарства, као и услови и начин остваривања овог права. Право на накнаду дела трошкова по овој одлуци може да оствари родитељ, односно други законски заступник, у радној 2020/2021 години под условима прописаним Законом и овом Одлуком.

VRH