4. Feb. 2012 Saopštenje Štaba za Vanredne Situacije Opštine Bogatiæ

Video prilog Saopštenje Štaba za Vanredne Situacije Opštine Bogatiæ

Zbog višednevnih vremenskih neprilika u kojima se nalazi Maèva,kao i èitava Srbija,danas od 17 èasova zasedao je Štab za Vanredne Situacije Opštine Bogatiæ.Pri tom su donete odgovarajuæe odluke u svrhu prevazilaženja aktuelnih problema. Za sada još uvek nije predviðeno zavoðenje vanrednog stanja,ali je proglašeno stanje pripravnosti.Situacija se redovno prati i u zavisnosti od razvoja iste, posegnuæe se za odgovarajuæim merama.Svi lokalni putevi na podruèju Opštine Bogatiæ su trenutno prohodni,dok su Službe za održavanje puteva praktièno danonoæno na terenu.Ukoliko bude postojala moguænost lokalna samouprava preuzeæe odgovornost i za održavanje pojedinih deonica regionalnih puteva na teritoriji opštine Bogatiæ,ukoliko se dobije saglasnost sa Republièkog nivoa.S obzirom na vrlo visoku potrošnju energenata, otežanog prevoza uèenika, nepovoljne vremenske uslove, doneta je odluka da: Srednja Škola,Predškolska Ustanova u Bogatiæu, kao i sve Osnovne Škole na podruèju Opštine tokom naredne sedmice privremeno obustave sve aktivnosti. Rad Medicinskog Centra u Bogatiæu je podignut na viši stepen,dok su sve Sanitetske Službe znatno pojaèale redovne kontrole.Štab za Vanredne Situacije Opštine Bogatiæ u stalnom je zasedanju i u zavisnosti od datih okolnosti povlaèiæe konkretne poteze i donositi odgovarajuæe mere i odluke.

VRH