1. Feb. 2012 Poèetak rada Stomatološke Službe u Badovincima

Stomatološka Služba  Badovinci
Stomatološka Služba Badovinci
Video prilog  Poèetak rada Stomatološke Službe u Badovincima

U najveæem maèvanskom selu Badovinci nakon prošlogodišnjeg preureðenja Zdravstvene Stanice,konaèno je sa radom poèela nova i u potpunosti osavremenjena Stomatološka Služba. Ovaj dogaðaj veoma je znaèajan za stanovnike Badovinaca,ali i obližnjeg sela Crnobarski Salaš,jer æe sada 6500 hiljada korisnika zdravstvenih usluga u ova dva sela svoje stomatološke potrebe zadovoljavati u mestu stanovanja, i na taj naèin uštedeti i vreme i novac. Po reèima nadležnih u DZ Bogatic,novootvorena služba je opskrbljena najsavremenijim stomatološkim materijalom i instrumentima,a nije izostala ni stomatološka stolica izraðena po najsavremenijim metodama.Znaèajno je navesti da æe se o zdravlju graðana starati nov i vrlo mlad i perspektivan kadar,koji æe uèiniti sve da stanovnici ova dva sela budu maksimalno zadovoljni pruženom uslugom.Pored ove novootvorene službe u Badovincima,Stomatološka Služba postoji i u Glušcima, a u narednom periodu moguænost da svoje zube leèe u mestu življenja dobiæe i stanovnici Crne Bare.

VRH