13. Nov. 2018 ОДРЖАНА 30.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Данас 13.11.2018.године одржана је 30. редовна седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су 32 тачке дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа сходно члану 76. Закона о буџетском систему донели су Закључак о усвајању консолидованог деветомесечног Извештаја о остварењу буџета општине Богатић за период 01.01.2018.године до 30.09.2018.године. У складу са Законом о путевима и Одлуке о општинским путевима и улицама чланови Општинског већа утврдили су Предлог оперативног плана зимског одржавања општинских путева и улица за зимски период 2018/2019 године . Такође, на овој седници утврђен је предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о четвртој измени и допуни Статута ПУ „Слава Ковић“ Богатић. У складу са Законом о порезима на имовину утврђен је Предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовну за 2019.годину на територији општине Богатић и одређивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, који се налазе у најопремљенијој зони. На територији општине Богатић одређене су 3 зоне за утврђивање пореза на имовину. Чланови Општинског већа утврдили су Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територји општине Богатић којом се уређују услови, начин и израда и предлагање јавно-приватног партнерства без елемената концесије. Сходно добијеном мишљењу Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавно - приватног партнерства – реконструкције и дугогодишењг одржавања јавног осветљења на територији општине Богатић применом уштеде енергије. Чланови Општинског већа по спроведеном јавном надметању, утврдили су Предлог Решења о отуђењу непокретности кат. парцела бр. 680/1, 691/1, 692/1, 707/1, 7087, 7187,726/1, 825, 828/1, 838/1, 835/1 и 458/1 КО Дубље (бања Дубље) најповољнијем понуђачу - Компанија „Јовановић“ доо. Шабац. Чланови Општинског већа разматрали су и утврдили Предлог Одлуке о условима за утврђивање права на регрес трошкова превоза ученика са подручја општине Богатић којом се утврђују критеријуми и начин остваривања права на регресирање превоза ученика који имају пребивалиште на подручју општине Богатић и Предлог Решења о давању сагласности на повећавање цена комуналних услуга у јавном превозу на територији општине Богатић. У наставку седнице чланови Општинског већа донели су решења о разрешењу и именовању председника и чланова привремених органа МЗ Црна Бара и МЗ Бадовинци.

VRH