6. Feb. 2018 ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ


Данас 06.02.2018.године одржана је 20. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 33 тачке дневног реда.Чланови Општинског већа Општине Богатић разматрали су и утврдили предлог Одлуке о усвајању Плана генералне регулације за насеље Богатић - ревизија Плана. Ревизијом планског документа извршено је преиспитивање дефинисаних услова из основног планског документа, усклађивање са законским одредбама и донетим просторним и урбанистичким плановима.

У складу за Законом о планирању и изградњи чланови Општинског већа Општине Богатић донели су Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Богатић за 2018.годину који обухвата програм отуђења и давња у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, програм давања у закуп грађевинског земљишта за постављање монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и програм давања у закуп грађевинског земљишта које се до привођења планираној намени може користити за пољопривредну производњу.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о усвајању консолидованог Извештаја о извршењу буџета за општину Богатић за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године, сходно Закону о буџетском систему и донели Финансијске планове председника општине и Општинског већа Општине Богатић за 2018. годину, Општинске управе Општине Богатић за 2018. годину и Општинског правобранилаштва Општине Богатић за 2018. годину. Чланови Општинског већа Општине Богатић утврдили су предлог Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана за Општину Богатић. Локални антикорупцијски план за општину Богатић представља превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби општине Богатић и других органа јавне власти.

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, на предлог Локалног савета за запошљавање Општине Богатић, чланови Општинског већа Општине Богатић утврдили су предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Општине Богатић за 2018.годину којим су дефинисани циљеви и приоритети политике запошљавања на територији општине Богатић. Између осталог, чланови Опшинског већа Општине Богатић утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић за период 01.01.2017.-31.12.2017.године. Као крајни резултат пословања у наведеном периоду ЈКП „Богатић“ исказан је добитак у износу од 9.108.982,00 динара што чини 47 % више од планираног. Чланови Општинског већа су донели Одлуке о покретању поступака суфинансирања и финансирања програма и пројеката удружења грађана из области друштвеног и хуманитарног рада, цркава и верских заједница, удружења из области културе и удружења предузетника. Чланови Општинског већа Општине Богатић донели су решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Слава Ковић“ Богатић којом је утврђена висина економске цене услуга у ПУ „Слава Ковић“...

VRH