23. Dec. 2016 JKP Bogatiæ nabavilo novi rovokopaè
Video prilog JKP Bogatiæ nabavilo novi rovokopaè

Vozni park Javno-komunalnog preduzeæa u Bogatiæu od danas je bogatiji za novu kombinovanu mašinu. Nakon nabavke savremenog autosmeæara, u aprilu ove godine, najnovija mašina marke JCB zameniæe stari rovokopaè. Obavljanje delatnosti ovog preduzeæa biæe znatno olakšano popularnom “kombinirkom”, s obzirom na širok dijapazon funkcija kojim raspolaže.

“Nabavljeni rovokopaè dopremljen je u osnovnom paketu, uz hidraulièni dodatak i dasku za sneg. Postoji moguænost dopune sa èak 16 dodatnih alata, a veæ je planirana nabavka nekoliko iz asortimana proizvoðaèa. Onda bismo mogli obavljati poslove popravljanja instalacija, razbijanja betona i betonskih ploèa, èišæenje kanala i košenje šiblja, kao i eventualno postavljanje kanalizacionih cevi u buduænosti”, rekao je Slobodan Ðurkoviæ, direktor JKP-a Bogatiæ.

Vrednost rovokopaèa je 9,7 miliona dinara bez PDV-a, a nabavljen je iz programa kredita koji je JKP-u omoguæila lokalna samouprava Opštine Bogatiæ. “Naišli smo na veliko razumevanje od strane predsednika, Veæa i odbornika u Skupštini, pa je odluka o kreditiranju nabavke ove mašine usvojena bez problema. Ovo je sedma ili osma mašina koja je nabavljena od kada sam ja u Javno-komunalnom preduzeæu i nadam se da æe uspešna saradnja sa lokalnom samoupravom nastaviti”, dodao je Ðurkoviæ.

Brojne delatnosti koje obavlja JKP Bogatiæ uveæane su gašenjem Direkcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju, pa æe nova mašina, izmeðu ostalog, biti na raspolaganju i za èišæenje snega u zimskoj sezoni.

VRH