21. Dec. 2016 Održana VI redovna sednica SO Bogatiæ


Video prilog Održana VI redovna sednica SO Bogatiæ

Šesti put za redom, u ovom sazivu, odbornici Skupštine opštine Bogatiæ zasedali su danas na redovnoj sednici . Na dnevnom redu našlo se pet taèaka, a odluka o najznaèajnijoj taèki, treæem rebalansu budžeta za 2016. godinu, podržana je od strane 25 odbornika, uz jednog uzdržanog .

Predlog odluke o treæoj izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Bogatiæ odbornicima je iznela Olivera Maštrapoviæ, samostalni savetnik za budžet i raèunovodstvo. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine opštine Bogatiæ iznose oko 642 miliona dinara, dok je budžetski deficit oko 50 miliona dinara.

„Èlanom 43. i èlanom 63. Zakona o budžetskom sistemu, Skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti. Rebalansom budžeta vrši se usklaðivanje prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka budžeta na nižem, višem ili istom nivou. Suštinska promena ove izmene i dopune odluke o budžetu je gašenje direkcije za graðevinsko zemljište i direkcije za poljoprivredu i selo, odnosno usmeravanje sredstava iz ovih direkcija“, iznela je Olovera Maštrapoviæ.

Predlog odluke o otuðenju i davanju u zakup graðevinskog zemljišta na teritoriji opštine Bogatiæ, usvojen je jednoglasno. Naèelnik Opštinske uprave Opštine Bogatæ, Branko Daniloviæ, istakao je da se ovom odlukom ureðuje postupak, uslovi i naèin otuðenja, odnosno, davanja u zakup graðevinskog zemljišta na kojem je upisano pravo javne svojine u korist opštine Bogatiæ.

„Otuðenje ili davanje u zakup graðevinskog zemljišta vrši se u skladu sa planskim dokumentom i godišnjim Programom ureðenja, otuðenja i davanja u zakup graðevinskog zemljišta radi izgradnje. Graðevinsko zemljište se otuðuje ili daje u zakup kao neizgraðeno i ureðeno, daje se u zakup javnim nadmetanjem, a može se otuðiti i neposrednom pogodbom u skladu sa zakonom i ovom odlukom“, istakao je Danoloviæ.

Treæu taèku dnevnog reda, predlog odluke o utvrðivanje naknade za zaštitu i unapreðenje životne sredine opštine Bogatiæ, odbornici su podržali jednoglasno.

„U èlanu 15. i 46. Statuta opštine Bogatiæ regulisana je nadležnost Skupštine opštine da u skladu sa Zakonom utvrðuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po Zakonu. U odnosu na prethodnu Odluku o utvrðivanju naknade za zaštitu životne sredine, iznosi naknada po novim uslovima su duplo manji“, naglasio je Branko Daniloviæ.

Usvojen je i predlog odluke o prestanku mandata odborniku Milanu Damnjanoviæu. Nakon što su dva èlana Grupe graðana „Pozitivna Maèva“ prošlog meseca pristupila SNS-u, Damnjanoviæ je imenovan za pomoænika predsednika Opštine Bogatiæ.

VRH