17. Dec. 2016 ОДРЖАНА 8.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ


Дана 16.12.2016.године одржана је 8.седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа Општине Богатић разматрали су и утврдили предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Богатић за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину. Између осталог чланови Општинског већа су утврдили предлог Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине Општине Богатић којом се уређује наканда, обвезници плаћања накнаде, висина, рокови и начин плаћања накнаде, олакшице за одређене категорије обвезника плаћања и коришћење средстава прикупљених од накнаде, а у циљу обезбеђивања материјалних услова за остваривање Законом утврђених права и дужности Општине у области заштите животне средине. Такође, чланови Општинског већа су утврдили и усвојили предлог Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, којом се уређује поступак, услови и начин отуђена, односно давања у закуп грађевинског земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист општине Богатић, цена односно закупнина грађевинског земљишта, као и друга питања од значаја за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта.Чланови Општинског већа донели су Закључак о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у ЈКП "Богатић" Богатић а на основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП."БОГАТИЋ" Богатић са Законом о јавним предузећима.

VRH