30. Nov. 2016 V седница СО Богатић
Најзначајније тачке дневног реда пете седнице Скупштине општине Богатић биле су одлуке о покретању поступка ликвидације ЈП Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу и престанку рада, постојања и брисања Дирекције за пољопривреду и село. Према закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему, јавна предузећа као индиректни корисници, не могу се финансирати из буџета локалне самоуправе. Одлуке је образложио Бранко Даниловић, начелник Општинске управе.
Недовршене послове, права, обавезе и одговорности за имовину јавног предузећа и Дирекције, коју чине право својине, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга имовинска права преузеће оснивач, Општина Богатић.

Дужности су разрешени директори, Матија Миловановић - директор Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу и Душан Туфегџић - директор Дирекције за пољопривреду и село, као и чланови надзорних одбора.

Преузимањем послова у надлежности обе Дирекције, Општинска управа ће путем интерног конкурса извршити и преузимање запослених радника.
Законски основ за њихово преузимање дат је у Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, којим се успоставља интерно тржиште рада и тиме отвара могућност да се кроз интерни јавни конкурс преузму и попуне радна места у органима и јавним службама, који су у систему локалне самоуправе. Број запослених у Општинској управи је са постојећих 102 повећан на 123.

Сходно покретању поступка ликвидације дирекција, усвојена је и Одлука о одређивању вршилаца комуналних делатности и Одлука о Општинској управи.

Већина поверених послова у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште (уређивање грађевинског земљишта, стручни послови на изградњи, одржавање јавних путева) биће поверени Општинској управи. Послови обезбеђивања јавне расвете и одржавања зелених површина биће поверени Јавном комуналном предузећу, док ће се послови урбанистичког планирања поверити предузећу регистрованом за обављање тих врста одлука. У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица. Унутар основних организационих јединица образоваће се уже организационе јединице: одсеци и групе.
Остале тачке дневног реда односиле су се на разрешења и именовања чланова школских одбора основних школа на подручју општине Богатић и „Мачванске средње школе“.

VRH