11. Mar. 2016 Opštinski štab doneo odluke o postupanju u vanrednoj situaciji. U toku radovi na izdizanju nasipa na Savi

Izdizanja nasipa na Savi
Izdizanja nasipa na Savi
Izdizanja nasipa na Savi
Izdizanja nasipa na Savi
Izdizanja nasipa na Savi
Izdizanja nasipa na Savi
Video prilog U toku radovi na izdizanju nasipa na Savi

Štab za vanredne situacije opštine Bogatiæ sprovodi preventivne mere utvrðivanja i izdizanja nasipa u visini od 80 centimetara, na potesu dugom dva kilometra, od Banovog Broda prema Ravnju duž korita reke Save. Izvoðaè radova je DP Sava, koje sa mehanizacijom doprema zemlju sa lokacije Ignjatova Bara u Crnoj Bari. U sluèaju porasta vodostaja Drine, preduzeæe se i mere izgradnje privremenog nasipa, na kritiènom delu toka Drine, kod Kurtoviæa ade u Badovincima prema Prnjavoru.

"Nakon obilaska terena predstavnika Štaba, DP Sava Šabac i JVP Srbijavode, doneta je odluka o podizanju nasipa na ovom delu priobalja reke Save. Èlanovi Štaba za vanredne situacije veæ duže vreme prate situaciju na terenu i preduzete su sve preventivne mere", rekao je komandant Opštinskog štaba Nenad Beserovac.

Sva preduzeæa od znaèaja za zaštitu i spasavanje na podruèju opštine Bogatiæ su stavljena u pripravnost. Naroèito je znaèajna uloga JKP Bogatiæ, koje je obezbedilo dve cisterne za crpkanje vode i pojaèalo snabdevanje zdravom pijaæom vodom. U crkvenom dvorištu u Salašu Crnobarskom, takoðe je postavljena èesma sa pijaæom vodom. Štab veæ duže vreme sprovodi mere zaštite od moguæih porasta vodostaja i redovno prati situaciju u priobalju dugom 25 kilometara. Obezbeðeno je 100 kubika peska, 4000 džakova i automatska punilica, a angažovano je i 500 volontera.

"Od 1988. godine kako se bavim ovim poslom, nikada nismo efikasnije i brže reagovali i preduzeli sve neophodne mere. Imamo odliènu saradnju sa DP Sava Šabac , JVP Srbijavode i preduzeæem Jugokop Podrinje. Oni su sa svojom mehanizacijom i ljudstvom, rasporeðeni duž celog priobalja“, izjavio je Miroljub Staniæ, naèelnik Štaba za vanredne situacije.

Zbog uvoðenja vanredne situacije na podruèju cele zemlje, Opštinski štab je na današnjem zasedanju doneo odluku uvoðenja dežurstava u svim mesnim zajednicama u priobalnom delu. Poverenici imaju obavezu stalnog obilaska terena i podnošenja izveštaja.

Situacija je pod kontrolom, nema izlivanja reka Drine i Save, osim u nebranjenim delovima. Štab je na vreme preduzeo sve mere, a svi raspoloživi resursi su u punoj privravnosti. Nema mesta panici, a graðani mogu da budu potpuno mirni, zakluèeno je na sednici Štaba za vanredne situacije.

VRH